Školský poriadok

Plán práce školy 2022/23

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Smernica o školských úrazoch

Metodické usmernenie

Plnenie informačnej povinnosti

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2022/23 –  hlavný dokument

Školský vzdelávací program 2022/23 – hlavný dokument s prílohami

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2021/22

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2020/21

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2019/20

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2018/19

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2017/18

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2016/17

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2015/16

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2014/15

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2013/14

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2012/13

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2011/12

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2010/11

Dokumenty ŠKD

Výchovný program ŠKD 2021-2025