Školský poriadok

Plán práce školy 2023/24

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2022/23

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Smernica o školských úrazoch

Plnenie informačnej povinnosti

Osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky a vzdelávania v školách mimo územia SR

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2023/24 –  hlavný dokument

Podporné opatrenia – príloha č.1 k ŠkVP

Školský vzdelávací program 2023/24 – hlavný dokument s prílohami

Dokumenty ŠKD

Výchovný program ŠKD 2021-2025

Školský poriadok ŠKD