Školský poriadok 2019/20

Plán práce školy 2019/20

Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach

Smernica o školských úrazoch

Metodické usmernenie

Plnenie informačnej povinnosti

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program 2019/20

Prílohy k ŠkVP 2018/19

Správa o výchovno vzdelávacej činnosti

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2018/19

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2017/18

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2016/17

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2015/16

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2014/15

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2013/14

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2012/13

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2011/12

Správa o výchovno vzdelávacej činosti 2010/11

Dokumenty ŠKD

Výchovný program ŠKD 2017-2021