Organizácia prevádzky v ŠKD:
 • Ranná služba:                    06:00 hod. – 08:00 hod. Príchod detí  do ŠKD do 7:30 hod.
 • Popoludňajšia činnosť:    11:40 hod. – 16:10 hod.
 • Dlhá služba :                       16:10 hod. – 17:10 hod.
Rozvrh týždennej činnosti:
Po 4. vyučovacej hodine:
 • 11: 40 – 12:30   Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed

  12:30 – 13: 30 Oddychová činnosť

  13: 30 – 14: 15 TOV(pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná telesná, zdravotná a športová, vzdelávacia) .                                          

  14: 15 – 15:00   Rekreačná činnosť

  15: 00 – 15:10 Olovrant

  15: 10 – 16:00 Príprava na vyučovanie

  16: 00 – 16:10 Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby

  16: 10 – 17:10 Dlhá služba 
Po 5. vyučovacej hodine:
 • 6:00 –   8:00 Ranná služba

  12:35 – 13:15   Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed

  13:15 – 13:30 Oddychová činnosť

  13:30 – 14:15 TOV(pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná telesná, zdravotná a športová, vzdelávacia) .                                          

  14: 15 – 15:00   Rekreačná činnosť

  15:00 – 15:10 Olovrant

  15:10 – 16:00 Príprava na vyučovanie

  16:00 – 16:10 Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby

  16:10 – 17:10 Dlhá služba

 

Rozpis oddelení ŠKD v šk. roku 2022/2023

 
odd.miestnosťmeno vychovávateľkytriedy
1.I.A triedaMgr. Silvia SeligováI.A, III.B
2.I.B triedaMgr. Eleonóra KocichováI.B, III.A
3.I.C triedaDaniela PiaterováI.C, III.D
4.I.D triedaBc. Beáta MackováI.D, III.C
5.II.A triedaMgr. Martina RybárikováII.A, IV.C
6.II.B triedaIveta ŠiplákováII.B, IV.D
7.II.C triedaMgr. Ľubica FiczeriováII.C, IV.B
8.II.D triedaBc. Nikoleta SlávikováII.D, III.A
9.č. 111 triedaMgr. Martina KrasnovskáIV.A,B
10.III.C triedaBc. Veronika SilvášiováIII.C,III.B, III.D

Poplatky:

 • mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 11,- € 
  • 8,80 €, ak je v rodine 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky
  • 0€ na základe žiadosti, ak je rodič poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 • platbu je možné po dohode uhrádzať:
  • šekom
  • prevodným príkazom na účet školy
 • prevodným príkazom je možné uhradiť aj viac mesiacov súčasne
 • platba musí byť uhradená najneskôr do 10. dňa v mesiaci

Výchovný program:

Výchovný program ŠKD vo formáte MS Word je k nahliadnutiu v sekcii „Domov/Dokumety na stiahnutie“.

Školský poriadok školského klubu detí nájdete v časti „Domov/Dokumenty na stiahnutie“