Organizácia prevádzky v ŠKD:
 • Ranná služba:                    06:00 hod. – 08:00 hod. Príchod detí  do ŠKD do 7:30 hod.
 • Popoludňajšia činnosť:    11:40 hod. – 16:10 hod.
 • Dlhá služba :                       16:10 hod. – 17:00 hod.
 

Režim dňa v ŠKD

po 4. vyučovacej hodine

6, 00 – 8, 00 – Ranná služba (raňajkovanie, pokojné zamestnanie detí, rôzne druhy hier, kreslenie, počúvanie rozhlasového vysielania a hudby, pozeranie ranných televíznych relácií, telovýchovné chvíľky, chvíľky s hudbou, predčítanie, rozprávanie, spoločné čítanie, tematické hry, činnosť podľa výberu detí ).
11, 40 – 12, 30 – Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed, samoobslužná činnosť.
12, 30 – 13, 30 – Oddychová činnosť (odpočinok na koberci, ležadle, pokojné zamestnanie, stolové, spoločenské tvorivé hry, pexeso, puzzle, hádanky, hlavolamy, vtipy, počúvanie piesní, práca s detskými časopismi, čítanie kníh, rozprávanie sa o záujmoch a problémoch detí, činnosť podľa výberu žiakov, oddych vonku).
13, 30 – 14, 15 – TOV(Komunikácia a práca s informáciami, Sebarozvoj a svet práce, Zdravie a subjektívna pohoda, Spoločnosť a príroda, Kultúra a umenie) .
14, 15 – 15, 00 – Rekreačná činnosť ( denné vychádzky s hrami na školskom a detskom ihrisku, skoky, hody, preteky, behy, hry podľa výberu detí, naháňačky, preskoky cez švihadlo, gumu, pohybové hry v  prírode, loptové hry, vychádzky s  upevňovaním učiva z  prvouky, prírodovedy, vlastivedy, súťaže a kvízy s námetmi
zo záujmovej činnosti, konštrukčné a tvorivé hry s Legom, Atcom, stavebnicami, spoločenské hry, hry so spevmi, spoločenské hry, sledovanie videofilmov a rozprávok, návštevy knižnice, mesta, múzeí).
15, 00 – 15, 10 – Olovrant
15, 10 – 16, 00 – Príprava na vyučovanie (precvičovanie a písanie domácich úloh, prehlbovanie, opakovanie a upevňovanie učiva, čítanie, didaktické hry).
16, 00 – 16, 10 – Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby
16, 10 – 17, 10 – Dlhá služba (odchod detí domov, rôzne druhy detských hier, pokojné zamestnanie podľa výberu detí, kreslenie, obkresľovanie, čítanie, sledovanie detských televíznych relácií a rozprávok).

po 5. vyuč. hodine

6, 00 – 8, 00 – Ranná služba ( raňajkovanie, pokojné zamestnanie detí, rôzne druhy hier, kreslenie, počúvanie rozhlasového vysielania a hudby, pozeranie ranných televíznych relácií, telovýchovné chvíľky, chvíľky s hudbou, predčítanie, rozprávanie, spoločné čítanie, tematické hry, činnosť podľa výberu detí ).
12, 35 – 13, 15 – Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed, samoobslužná činnosť.
13, 15 – 13, 30 – Oddychová činnosť (odpočinok na koberci, ležadle, pokojné zamestnanie, stolové, spoločenské tvorivé hry, pexeso, puzzle, hádanky, hlavolamy, vtipy, počúvanie piesní, práca s detskými časopismi, čítanie kníh, rozprávanie sa o záujmoch a problémoch detí, činnosť podľa výberu žiakov, oddych vonku).
13, 30 – 14, 15 – TOV (Komunikácia a práca s informáciami, Sebarozvoj a svet práce, Zdravie a subjektívna pohoda, Spoločnosť a príroda, Kultúra a umenie) .
14, 15 – 15, 00 – Rekreačná činnosť (denné vychádzky s hrami na školskom a detskom ihrisku, skoky, hody, preteky, behy, hry podľa výberu detí, naháňačky, preskoky cez švihadlo, gumu, pohybové hry v  prírode, loptové hry, vychádzky s upevňovaním učiva z prvouky, prírodovedy, vlastivedy, súťaže a kvízy s námetmi
zo záujmovej činnosti, konštrukčné a tvorivé hry s Legom, Atcom, stavebnicami, spoločenské hry, hry so spevmi, spoločenské hry, sledovanie videofilmov a rozprávok, návštevy knižnice, mesta, múzeí ).
15, 00 – 15, 10  – Olovrant
15, 10 – 16, 00 – Príprava na vyučovanie ( precvičovanie a písanie domácich úloh, prehlbovanie, opakovanie a upevňovanie učiva, čítanie, didaktické hry ).
16, 00 – 16, 10 – Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby
16, 10 – 17, 10 – Dlhá služba ( odchod detí domov, rôzne druhy detských hier, pokojné zamestnanie podľa výberu detí kreslenie, obkresľovanie, čítanie, sledovanie detských televíznych relácií a rozprávok ).

 

Rozpis oddelení ŠKD v šk. roku 2023/2024

 
odd.miestnosťmeno vychovávateľkytriedy
1.I.A triedaMgr. Ľubica FiczeriováI.A, IV.C
2.I.B triedaBc. Nikoleta SlávikováI.B, III.D
3.I.C triedaIveta ŠiplákováI.C, III.B
4.I.D triedaBc. Veronika SilvášiováI.D, IV. D
5.II.A triedaMgr. Silvia SeligováII.A, IV.B
6.II.B triedaMgr. Eleonóra KocichováII.B, IV.A
7.II.C triedaDaniela PiaterováII.C, IV.D
8.II.D triedaBc. Beáta MackováII.D, IV.C
9.III.A triedaMgr. Martina RybárikováIII.A, IV.A
10.č. 111 triedaMgr. Martina KrasnovskáIII.C, IV.D,V.A
11.III.D triedaMgr. Mária VaľkováIII.B, III.D, IV.B

Dokumenty ŠKD:

 • mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 20,- € 
  • 12 €, ak je v rodine 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky
  • 0€ na základe žiadosti, ak je rodič poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 • platbu je možné po dohode uhrádzať:
  • šekom
  • prevodným príkazom na účet školy – SK76 5600 0000 0005 0440 9002, variabilný symbol je vygenerovaný systémom EduPage pre každé dieťa a platí počas celej návštevy ZŠ
 • prevodným príkazom je možné uhradiť aj viac mesiacov súčasne
 • platba musí byť uhradená najneskôr do 10. dňa v mesiaci