Organizácia prevádzky v ŠKD:
 • Ranná služba:                    06.00 hod. – 08.00 hod. Príchod detí  do ŠKD do 7.30 hod.
 • Popoludňajšia činnosť:    11.40 hod. – 16.10 hod.
 • Dlhá služba :                       16.10 hod. – 17.10 hod.
Rozvrh týždennej činnosti:
Po 4. vyučovacej hodine:
 • 11.40  –  12.00 hod  Odpočinková činnosť
 • 12.00  –  12.30 hod  Hygienické návyky, obed,
 • 12.30  –  13.15 hod  Odpočinková činnosť
 • 13.15  –  14.00 hod  TOV
 • 14.00  – 15.00 hod  Rekreačná činnosť
 • 15.00  – 15.10 hod  Olovrant
 • 15.10 –  16.00 hod  Príprava na vyučovanie
 • 16.00 –  16.10 hod  Odchod žiakov domov, presun do dlhej služby
 • 16.10 –  17.10 hod 
Po 5. vyučovacej hodine:
 • 12.35 – 13.15 hod  Hygienické návyky, obed,
 • 13.15 – 13.30 hod  Odpočinková činnosť
 • 13.30 – 14.00 hod  TOV
 • 14.00 – 15.00 hod  Rekreačná činnosť
 • 15.00 – 15.10 hod  Olovrant
 • 15.10 –  16.00 hod  Príprava na vyučovanie
 • 16.00 –  16.10 hod  Odchod žiakov domov, presun do dlhej služby
 • 16.10 –  17.10 hod  Dlhá služba
 
Rozpis oddelení ŠKD v šk. roku 2019/2020
odd.miestnosťmeno vychovávateľkytriedy
1. I.A triedaEmília Halmiová
 I.A, III.B
2. I.B triedaMgr.  Ľubica Ficzeriová
 I.B, III.C
3. I.C triedaMgr.  Martina  Rybáriková  I.C, III.C
4. I.D triedaIveta Šipláková
I.D, III.A
5. II.A triedaBc. Nikoleta Sláviková II.A. III.B
6. II.B triedaMgr. Eleonóra KocichováII.B, IV.A
7. II.C trieda Daniela Piaterová
II.C, IV.D
8. II.D trieda
Bc. Beáta Macková
II.D, IV. C
9.
trieda č. 112
Mgr. Silvia Seligová
IV.B, III.A, IV.A
    

Poplatky:

 • mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 11,- € 
  • 8,80 €, ak je v rodine 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky
  • 0€ na základe žiadosti, ak je rodič poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 • platbu je možné po dohode uhrádzať:
  • šekom
  • prevodným príkazom na účet školy
 • prevodným príkazom je možné uhradiť aj viac mesiacov súčasne
 • platba musí byť uhradená najneskôr do 10. dňa v mesiaci

Výchovný program:

Výchovný program ŠKD vo formáte MS Word je k nahliadnutiu v sekcii „Domov/Dokumety na stiahnutie“.

Školský poriadok školského klubu detí nájdete v časti „Domov/Dokumenty na stiahnutie“

Zavrieť menu