Organizácia prevádzky v ŠKD:
 • Ranná služba:                    06:00 hod. – 08:00 hod. Príchod detí  do ŠKD do 7:30 hod.
 • Popoludňajšia činnosť:    11:40 hod. – 16:10 hod.
 • Dlhá služba :                       16:10 hod. – 17:10 hod.
Rozvrh týždennej činnosti:
Po 4. vyučovacej hodine:
 • 11: 40 – 12:30   Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed

  12:30 – 13: 30 Oddychová činnosť

  13: 30 – 14: 15 TOV(pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná telesná, zdravotná a športová, vzdelávacia) .                                          

  14: 15 – 15:00   Rekreačná činnosť

  15: 00 – 15:10 Olovrant

  15: 10 – 16:00 Príprava na vyučovanie

  16: 00 – 16:10 Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby

  16: 10 – 17:10 Dlhá služba 
Po 5. vyučovacej hodine:
 • 6:00 –   8:00 Ranná služba

  12:35 – 13:15   Oddychová činnosť, hygienická príprava na obed, obed

  13:15 – 13:30 Oddychová činnosť

  13:30 – 14:15 TOV(pracovno-technická, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna, spoločensko-vedná telesná, zdravotná a športová, vzdelávacia) .                                          

  14: 15 – 15:00   Rekreačná činnosť

  15:00 – 15:10 Olovrant

  15:10 – 16:00 Príprava na vyučovanie

  16:00 – 16:10 Odchod detí domov a presun detí do dlhej služby

  16:10 – 17:10 Dlhá služba

 
Rozpis oddelení ŠKD v šk. roku 2019/2020
odd.miestnosťmeno vychovávateľkytriedy
1. I.A triedaEmília Halmiová
 I.A, III.B
2. I.B triedaMgr.  Ľubica Ficzeriová
 I.B, III.C
3. I.C triedaMgr.  Martina  Rybáriková  I.C, III.C
4. I.D triedaIveta Šipláková
I.D, III.A
5. II.A triedaBc. Nikoleta Sláviková II.A. III.B
6. II.B triedaMgr. Eleonóra KocichováII.B, IV.A
7. II.C trieda Daniela Piaterová
II.C, IV.D
8. II.D trieda
Bc. Beáta Macková
II.D, IV. C
9.
trieda č. 112
Mgr. Silvia Seligová
IV.B, III.A, IV.A
    

Poplatky:

 • mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v ŠKD je 11,- € 
  • 8,80 €, ak je v rodine 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky
  • 0€ na základe žiadosti, ak je rodič poberateľ dávky v hmotnej núdzi
 • platbu je možné po dohode uhrádzať:
  • šekom
  • prevodným príkazom na účet školy
 • prevodným príkazom je možné uhradiť aj viac mesiacov súčasne
 • platba musí byť uhradená najneskôr do 10. dňa v mesiaci

Výchovný program:

Výchovný program ŠKD vo formáte MS Word je k nahliadnutiu v sekcii „Domov/Dokumety na stiahnutie“.

Školský poriadok školského klubu detí nájdete v časti „Domov/Dokumenty na stiahnutie“