Pre študentov

Tu kliknúť!

Ciele predmetu

Predmet technika vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky. Predmet je založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti.

V školskom roku 2020/2021 žiaci na hodinách techniky budú využívať novo zrekonštruovanú žiacku kuchynku a sprístupnené školské dielne.
 

 

Vyučujúci

Mgr. Erika Vasilenko                  5.DC, 8.BC, 9.AB

Ing. Karolína Dubovská              5.ABD, 6.AB, 7.AB, 8.B,  9.BC

Mgr. Viera Harmincová              7.A, 8.A

Ing. Lenka Macková, PhD.         7.B

Mgr. Viktória Kajlová                   9.C

Mgr. Jozef Semanič                     6.A, 8.C, 9.A

Mgr. Miroslav Mizík                    5.ABC, 6.B