V roku 2017 sa naša škola zapojila do projektu IT akadémia, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT.

Denné IT tábory

Náplňou denných  IT táborov je spoločné programovanie robotov, programovanie mobilných aplikácii ako i prepojenie viacerých oblastí prírodných vied prostredníctvom IT aplikácii.

Témy v jednotlivých lokalitách budú prispôsobované aktuálnemu záujmu. V rámci táborov budú aktívne využívané laboratória na univerzitách a ŠVS, prostredníctvom ktorých účastníkom tábora budú demonštrované aktuálne aplikácie prírodných vied s využitím IT.  Ďalšie informácie, ako aj postup na prihlásenie nájdete na stránke  http://itakademia.sk/denne-it-tabory/ 


Letný pobytový tábor

zameraný na prírodné vedy, matematiku a informatiku
Termín konania: 16.-22.8.2020
Miesto konania: UVZ UPJŠ, Danišovce
Cena tábora: 0 €, tábor je plne hradený z národného projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 
21. storočie. Individuálne cestovné účastníkom nie je hradené.
 
Cieľová skupina: žiaci 7. – 9. ročníka základných škôl, sekunda – kvarta 8-ročného gymnázia v
školskom roku 2019/2020, mimo žiakov z Bratislavského kraja.
Počet účastníkov: 36 žiakov (účastníci budú vybraní ma základe vyplnených prihlášok s prihliadnutím na kritéria výberu frekventantov zverejnených spolu s prihláškou na stránke http://itakademia.sk/letne-pobytove-tabory/.
Prihlásenie: do 30. 6. 2020
Program bude pozostávať z odborných a zážitkových častí, rganizovaných študentami prírodných vied, matematiky a informatiky. Okrem odborných časti tábora, v rámci voľnočasových aktivít budú organizované rôzne hry s prepojením na prírodné vedy matematiku a informatiku. Bližší program bude postupne zverejňovaný.
 
Kontakt:
RNDr. Róbert Hajduk, PhD.
e-mail: popularizacia@itakademia.sk
Telefón: 055 234 1285

 

Projekt IT Akadémia – ponuky  e-learinngu v rámci preventívnych opatrení proti koronavírusu

IT Akadémia ponúka  vzdelávacie aktivity (resp. ich časti), ktoré je možné použiť aj pri domácej práci žiaka, usmernenej pokynmi učiteľa. Veríme, že vám tak aspoň čiastočne pomôžeme pri výbere aktivít pre vašich žiakov počas trvania preventívnych opatrení.

Ponuky workshopov v rámci projektu IT Akadémia

V rámci projektu sa žiaci našej školy zapájajú do súťaží:

  • korešpondenčný matematický seminár Mlynár
  • jednodňová matematická súťaž Mamut
  • Lomihlav a Matik

V rámci CodeWeek-u (7.10.-.11.10.2019) v spolupráci s firmou Learn2Code sa na našej škole budú konať semináre pre deti z oblasti robotiky a základov programovania v programe Scratch.