Poslaním vyučovania informatiky na II. stupni ZŠ je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.

Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť tematických okruhov:

 • Reprezentácia a nástroje
 • Komunikácia a spolupráca
 • Algoritmické riešenie problémov
 • Softvér a hardvér
 • Informačná spoločnosť
Používané nástroje:
 • Informatika s Tomíkom,
 • Imagine, Logomotion 
 • Paint, MS OFFICE
 • Webnode
 • Iný edukačný software v rámci medzipredmetových vzťahov
 • stavebnice Lego Mindstorm a Lego Spike +  doplnkové sady
 • Microbit
 
Cieľom informatiky na I. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote.

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača, zlepšiť informatickú zručnosť detí, posilniť logické myslenie, nácvik jemnej motoriky a naučiť základom algoritmického myslenia. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.

Edukačné a grafické programy, ktoré využívame: 
 • Svet myšiaka Bonifáca
 • Detský kútik III
 • Tuxpaint
 • Drawing for children
 • Informatika s Tomíkom
 • Alík = veselá matematika
 • Probotix + Probot (programovateľné autíčka)
 • Baltík
 • MS OFFICE

Ročníkové projekty

Spracovanie fotografie, MS WORD, IrfanView. V prvom polroku naši šiestaci predstavia našu školu. Nafotia   fotografie interiéru, ktoré spolu s popisom vložia do textového editora. Pri prezentovaní svojho projektu oboznámia ostatných spolužiakov so zaujímavou výzdobou tried a chodieb.

Vytvorenie vlastnej animovanej Vianočnej pohľadnice v programe LogoMotion. V mesiaci november a december siedmaci pracujú na tvorbe animovaného prianie pre svojich blízkych, ktoré odošlú prostredníctvom e-mailu. 

Každý rok žiaci ôsmeho ročníka pracujú na projekte Moja firma, v ktorom musia zvážiť nielen zameranie a umiestnenie vlastnej firmy, ale aj finančné zdroje, konkurencie schopnosť a pod. Všetku svoju prácu v závere školského roka prezentujú pred spolužiakmi, učiteľmi a vedením vo forme organizovanej firemnej konferencie.

Polročný projekt.  Prezentáciu o krajine, ktorú si vylosujú naši deviataci a spracujú ju na  vyše 30 stranách. Tento polročný projekt si vyžaduje získavanie informácií z rôznych médií, často písaných aj v anglickom jazyku. V záverečnej prezentácii svojich prác, ktorá je verejná oboznámia účastníkov mini konferencie o hospodárskom, ekonomickom, kultúrnom ale aj športovom živote danej krajiny. Jednotlivé ekonomické, hospodárske a geografické informácie o krajine porovnávajú s konkrétnymi súčasnými informáciami zo Slovenska. Svoju prezentáciu môžu oživiť ukážkami jedál a predmetov typických pre danú krajinu.

Súťaže a akcie

Zúčastňujeme sa akcií a súťaží:

 • iBobor
 • Súťaž v PC – tvorba prezentácií (v rámci súťaže Škola plná talentov)
 • Fullova ruža
 • Dni energií
 • Junior admin
 • CodeWeek
 • Svätoplukovo kráľovstvo
 • Detská konferencia