Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola otvorená 15. apríla 1991, a preto sa v tomto školskom roku tešíme na jej 25. výročie. V školskom roku 2017/2018 má škola 30 tried , ktoré navštevuje 693 žiakov. Na škole je zriadených 8 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 46 kvalifikovaných pedagógov.  Vyučovanie prebieha v tradičných, pekne upravených triedach, ako aj v odborných učebniach  prírodovedných predmetov. Súčasťou školy sú pracovne vedenia školy a hospodárky školy, pracovňa výchovnej poradkyne, jedáleň, knižnica, herne a kabinety.

Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka. Vybudovali sme dve plne funkčné jazykové laboratóriá, ktoré umožňujú vyučovanie cudzích jazykov najmodernejším spôsobom.  V rámci medzinárodnej spolupráce bola škola od školského roka 2006/2007 zapojená už do druhého projektu SOCRATES – COMENIUS I. Spoločne s partnerskými školami sme spoznávali kultúru jednotlivých európskych krajín. Naši žiaci aktívne komunikujú so žiakmi partnerských škôl pomocou e-mailu a videokonferencií.  Súčasťou školy je školský klub detí. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry.

V školskom roku 2003/2004 sa za pomoci sponzorov podarilo vybudovať prvú počítačovú učebňu. Súčasťou výučby je od tohto roku aj predmet Informatika (pôvodne Práca s počítačom). V školskom roku 2004/2005 v rámci  projektu Infovek bola na našej škole vybudovaná nová multimediálna počítačová učebňa s permanentným pripojením na internet. V súčasnosti majú naši žiaci k dispozícii štyri moderné počítačové učebne s kvalitnou výpočtovou technikou a dve multimediálne učebne (s interaktívnymi tabuľami). Všetky počítačové učebne sa plne využívajú na vyučovanie rôznych predmetov a taktiež pri krúžkovej činnosti. Aj odborné učebne prírodovedných predmetov sú vybavené modernými IKT prostriedkami. Na našej škole sa vyučuje informatická výchova už od 1. ročníka. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti hardvéru a softvéru. Získajú základy programovania v detských programovacích jazykoch a naučia sa ako sa chrániť proti nebezpečenstvám internetu.

Svoje čitateľské zručnosti si naši žiaci zdokonaľujú v školskej knižnici, ktorá  úspešne spolupracuje s MŠ na Belehradskej ulici. Naša škola rozvíja a podporuje schopnosti žiakov podľa individuálnych daností, a to využívaním efektívnych foriem a metód vyučovacieho procesu. Podrobný profil školy je uvedený v dokumente „Školský vzdelávací program.doc“, ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu v sekcii Dokumenty .

Zavrieť menu