Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola otvorená 15. apríla 1991. V školskom roku 2022/2023 má škola 30 tried, ktoré navštevuje 714 žiakov. Na škole je zriadených 10 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 64 kvalifikovaných pedagógov, jedna odborná zamestnankyňa a 21 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie prebieha v tradičných, pekne upravených triedach, ako aj v odborných učebniach. Súčasťou školy sú pracovne vedenia školy a hospodárky školy, pracovňa výchovnej poradkyne, školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky, jedáleň, knižnica, herne a kabinety.

Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka. Vybudovali sme dve plne funkčné jazykové laboratóriá, ktoré umožňujú vyučovanie cudzích jazykov najmodernejším spôsobom.  V rámci medzinárodnej spolupráce bola škola od školského roka 2006/2007 zapojená už do druhého projektu SOCRATES – COMENIUS I. Spoločne s partnerskými školami sme spoznávali kultúru jednotlivých európskych krajín. Naši žiaci aktívne komunikujú so žiakmi partnerských škôl pomocou e-mailu a videokonferencií.  Súčasťou školy je školský klub detí. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry.

V školskom roku 2003/2004 sa za pomoci sponzorov podarilo vybudovať prvú počítačovú učebňu. Súčasťou výučby je od tohto roku aj predmet Informatika (pôvodne Práca s počítačom). V školskom roku 2004/2005 v rámci  projektu Infovek bola na našej škole vybudovaná nová multimediálna počítačová učebňa s permanentným pripojením na internet. V súčasnosti majú naši žiaci k dispozícii štyri moderné počítačové učebne s výpočtovou technikou a dve multimediálne učebne. Všetky počítačové učebne sa plne využívajú na vyučovanie rôznych predmetov a taktiež pri záujmovej činnosti pod hlavičkou CVČ Košice. Aj odborné učebne prírodovedných predmetov sú vybavené modernými IKT prostriedkami. Na našej škole sa vyučuje informatická výchova už od 1. ročníka. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti hardvéru a softvéru. Získajú základy programovania v detských programovacích jazykoch a naučia sa ako sa chrániť proti nebezpečenstvám v prostredí internetu.

Svoje čitateľské zručnosti si naši žiaci zdokonaľujú v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá  úspešne spolupracuje s MŠ na Belehradskej ulici. V priestoroch školy má alokované pracovisko ZUŠ Márie Hemerkovej. V školskom roku 2017/2018 sa škola zapojila do projektov ESF a EFRR. Ide o národný projekt  Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (odborného vzdelávania a prípravy). Stali sme sa partnerskou školou IT Akadémie (rozšírená úroveň), vďaka čomu sme získali ITScienceLab. Od januára 2018 na škole pôsobí inkluzívny tím ( šk. psychologička, šk. špec. pedagogička a 5 asistentov učiteľa) v rámci projektu s názvom Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská.  Viac o týchto a iných projektoch sa dočítate na stránke školy.

Naša škola rozvíja a podporuje schopnosti žiakov podľa individuálnych daností, a to využívaním efektívnych foriem a metód vyučovacieho procesu. Podrobný profil školy je uvedený v dokumente „Školský vzdelávací program“, ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu v sekcii Dokumenty