Základná škola na Belehradskej ulici číslo 21 sa nachádza v mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce. Sídlisko je najmladšie v Košiciach. Škola bola otvorená 15. apríla 1991. V školskom roku 2023/2024 má škola 31 tried, ktoré navštevuje 731 žiakov. Na škole je zriadených 11 oddelení školského klubu detí. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 67 kvalifikovaných pedagógov, jedna odborná zamestnankyňa a 21 nepedagogických zamestnancov. Vyučovanie prebieha v tradičných, pekne upravených triedach, ako aj v odborných učebniach. Súčasťou školy sú pracovne vedenia školy a hospodárky školy, pracovňa výchovnej poradkyne, školskej psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky, jedáleň, knižnica, herňa, telocvične a kabinety.

Škola je zameraná na vyučovanie cudzích jazykov už od 1.ročníka. Vybudovali sme dve plne funkčné jazykové laboratóriá, ktoré umožňujú vyučovanie cudzích jazykov najmodernejším spôsobom.  V rámci medzinárodnej spolupráce bola škola od školského roka 2006/2007 zapojená už do druhého projektu SOCRATES – COMENIUS I. Spoločne s partnerskými školami sme spoznávali kultúru jednotlivých európskych krajín. Naši žiaci aktívne komunikujú so žiakmi partnerských škôl pomocou e-mailu a videokonferencií.  Súčasťou školy je školský klub detí. Prevažuje v nej oddychovo-zábavná činnosť a hry.

V školskom roku 2003/2004 sa za pomoci sponzorov podarilo vybudovať prvú počítačovú učebňu. Súčasťou výučby je od tohto roku aj predmet Informatika (pôvodne Práca s počítačom). V školskom roku 2004/2005 v rámci  projektu Infovek bola na našej škole vybudovaná nová multimediálna počítačová učebňa s permanentným pripojením na internet. V súčasnosti majú naši žiaci k dispozícii štyri moderné počítačové učebne s výpočtovou technikou a dve multimediálne učebne. Všetky počítačové učebne sa plne využívajú na vyučovanie rôznych predmetov a taktiež pri záujmovej činnosti pod hlavičkou CVČ Košice a iných subjektov. Aj odborné učebne prírodovedných predmetov sú vybavené modernými IKT prostriedkami. Na našej škole sa vyučuje informatická výchova už od 1. ročníka. Žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti hardvéru a softvéru. Získajú základy programovania v detských programovacích jazykoch a naučia sa ako sa chrániť proti nebezpečenstvám v prostredí internetu.

Svoje čitateľské zručnosti si naši žiaci zdokonaľujú v pobočke Knižnice pre mládež mesta Košice, ktorá  úspešne spolupracuje s MŠ na Belehradskej ulici. V priestoroch školy má alokované pracovisko ZUŠ Márie Hemerkovej. V školskom roku 2017/2018 sa škola zapojila do projektov ESF a EFRR. Ide o národný projekt  Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP (odborného vzdelávania a prípravy). Stali sme sa partnerskou školou IT Akadémie (rozšírená úroveň), vďaka čomu sme získali ITScienceLab. Od januára 2018 na škole pôsobí inkluzívny tím ( šk. psychologička, šk. špec. pedagogička a 5 asistentov učiteľa) v rámci projektu s názvom Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská.  Viac o týchto a iných projektoch sa dočítate na stránke školy v sekcii Projekty a partnerstvá.

Vďaka aktívnej pomoci našich rodičov došlo v posledných rokoch k obnove odborných učební, knižnice, átria, kuchynky a športového areálu školy. Viac sa tom dočítate na https://rrb21.org/. Žiaci a zamestnanci našej školy sa pravidelne zapájajú do rôznych súťaží, zbierok a dobrovoľníckych aktivít.

Naša škola rozvíja a podporuje schopnosti žiakov podľa individuálnych daností, a to využívaním efektívnych foriem a metód vyučovacieho procesu. Podrobný profil školy je uvedený v dokumente „Školský vzdelávací program“, ktorý je k dispozícii k nahliadnutiu v sekcii Dokumenty