Vítame Vás na stránke školského poradenstva!

„Školský poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

 Moderná škola a program výchovy a vzdelávania sa v dnešnej dobe nezaobíde bez podporných služieb škole. Jednou z nich je školské poradenstvo.

Školskou poradkyňou na našej škole je Mgr. Edita Vidová, ktorá Vám  poskytne pomoc alebo radu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
 Konzultačné hodiny Pondelok:  13.30   –  15.00 v kabinete ŠP pre rodičov
(odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia)
Pre žiakov podľa potreby počas školského dňa.
Kto je školský poradca ?
 •  je odborníkom prvého kontaktu v systéme školského poradenstva na školách
 •  je jedným z článkov systému školského poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum, školský poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg
 • pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach,  je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti
 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti 
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa, jeho činnosť  metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa.

Aké sú úlohy školského poradcu na škole ? 

Úlohy informačné: poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, profesijných,  poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov. 
Úlohy odborno-metodické: ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim, vychovávateľom. 
Úlohy diagnostické: v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód usmerňovania profesijného vývinu, metód prístupu k problémovým žiakom a pod. 
Úlohy poradenské: ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov (osobnostných, študijných, profesijných) .
Kedy vyhľadať školského poradcu?
 • ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma
 •  ak potrebujete poradiť s výberom strednej školy                        
 • ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho
 • ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním
 • ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť …

Zopár dobrých rád ako sa správne učiť

Čo sa odporúča:
 •  najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia 
 • učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia
 • vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov           
 • pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne
 • text si raz- dvakrát prečítať     
 • po doučení si povedať nahlas osvojenú látku
 • robiť si v škole kvalitné poznámky
 • počas učenia si robiť  prestávky ako v škole

Čo sa neodporúča :

 • učiť sa tesne pred spánkom
 • učiť sa v rušivom prostredí (zapnutý televízor, návšteva ) 
 • kričať na deti, keď nechápu 
 • deťom pri učení stále pomáhať- lepšie je naučiť ich, akoby sa mali učiť samy
 • odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu 
 • učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia
 • robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť.