Tematické okruhy predmetu

6.ročník

  • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
  •  Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

7.ročník

  • Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
  • Teplo 

8.ročník

  • Svetlo
  • Sila a pohyb. Práca. Energia

9.ročník

  • Magnetické a elektrické javy. Elektrické obvody
  • Fyzika okolo nás

Vyučujúci

Bc. Klaudia Baloghová6.A, 6.B,  7.C, 8.A, 8.C, 9.A, 9.B, 9.C
RNDr. Erika Gáliková 7.A, 7.B, 8.A
Ing. Karolina Dubovská 8.B