Tematické okruhy predmetu

6.ročník

  • Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies
  •  Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch

7.ročník

  • Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
  • Teplo 

8.ročník

  • Svetlo
  • Sila a pohyb. Práca. Energia

9.ročník

  • Magnetické a elektrické javy. Elektrické obvody
  • Fyzika okolo nás

Vyučujúci

 

Mgr. Viera Števčíková6.C, 7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 8.C, 9.B
RNDr. Erika Gáliková 6.A, 9.A
Ing. Karolina Dubovská 6.B
Mgr. Viera Harmincová 9.C

 

 

Zavrieť menu