Vzdelávacia oblasť

Človek a príroda

Charakteristika predmetu:

Predmet fyzika vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda predstavuje hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou aj matematikou. V procese vzdelania bude žiakom sprostredkované poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím IKT. Pri výučbe sa najväčšia pozornosť venuje samostatnej práci žiakov –aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Uskutočnia rôzne projekty. Dôraz sa kladie na formy práce ako sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp. Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy. Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na vývoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou.

Predmet  fyzika obohatí žiakov nielen o nové poznatky, ale poskytne im aj nový pohľad na prírodu a svet  okolo nás.                                                                                                                                          

S fyzikou sa žiaci stretnú v 6.,7.,8. a 9.ročníku 2 krát týždenne, okrem 7.ročníka, v ktorom bude iba 1 hodina týždenne.

Tematické okruhy predmetu

6.ročník
1.    Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných látok a telies
2.    Správanie telies v kvapalinách a plynoch

7.ročník
1.    Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok
2.    Teplo                                                                                                                      

8.ročník
1.   Svetlo
2.   Sila a pohyb. Práca. Energia

9.ročník
1.      Magnetické a elektrické vlastnosti látok                                                                                   2.      Elektrický prúd   

Učebnice

Na vyučovaní fyziky budeme používať tieto učebnice:

Viera Lapitková a kolektív autorov: Fyzika pre 6.ročník ZŠ

Koubek, M. Maťašovská, Ľ. Morková: Fyzika pre 7.ročník ZŠ 

Viera Lapitková , Václav Koubek , Ľubica MorkováFyzika pre 8.ročník ZŠ

Zuzana Lapitková; Ľubica MorkováFyzika pre 9.ročník ZŠ

Zaujímavé linky

Všetko o fyzike od základnej školy: http://www.fyzika.sk/

Všetko o deťoch a pre deti: https://oskole.detiamy.sk/

Vzdelávací portál pre školy, učiteľov, žiakov a verejnosť:  www.planetavedomosti.iedu.sk

S Viki je učenie efektívnejšie, atraktívnejšie a žiakov viac baví:  https://viki.iedu.sk

Životopisy a fotografie fyzikov: http://www.converter.cz/fyzici/

Prevod fyzikálnych jednotiek: http://www.prevod.cz/

Stránka s fyzikálnym zameraním pre deti: http://amavetko.szm.sk/

Prírodovedný časopis ABC: https://www.abicko.cz/

Výborné animácie a aplety: http://animfyzika.wz.cz/ 

 Super stránka: http://fyzikahrou.cz 

Fyzikálne simulácie: http://phet.colorado.edu/simulations 

Zbierka apletov z fyziky: http://walter-fendt.de 

Odkazy aj na fyzikálne stránky: http://kids.net.au