Ciele predmetu

Jednou z možností ako plniť medzi predmetový prístup vo vyučovaní je vytvorenie voliteľného predmetu, ktorý svojím obsahom a výchovným zameraním dopĺňa a prepája obsahy s aktuálnym dianím v spoločnosti, s každodennou skúsenosťou žiaka konkrétnej triedy a priaznivo ovplyvňuje proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov.

Voliteľný vyučovací predmet Viem, čo zjem sa v 5. ročníku základnej školy sústreďuje na osvojenie základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania. Je zameraný na vybudovanie a upevňovanie hygienických návykov dôležitých pre zachovanie zdravia v súvislosti s potravinami a s ich manipuláciou v bežnom živote.

https://www.viemcozjem.sk/