Ciele predmetu

Cieľom tohto predmetu je osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku, uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní. Komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni. Využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku. Rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania, opakovania a využívania audiovizuálnej techniky. Osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia. Naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium. Podporovať pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka ako i k jazyku samotnému používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné. Využívať medzipredmetové vzťahy. Zúčastňovať sa súťaží ponúkaných žiakom, využívať jazykové učebne vybavené modernými digitálnymi technológiami.

Učebnice

Project 1 (4.edícia) – 5. ročník

Project 2 (4.edícia) – 6. ročník

Project 3 (4.edícia) – 7. ročník

Project 4 (4.edícia) – 8. ročník

Project 5 (4.edícia) – 9. ročník

Vyučujúci

RNDr. Erika Gáliková5.AB, 6.A, 7.AB,  9.A
Mgr. Petra Čečková5.CD,  6.AC, 7.B, 8.AC, 9.B

Mgr. Darina Petríková

5.AC, 6.BC, 7.A, 8.BC, 9.ABC
Mgr. Mária Soláriková5.BD, 6.B, 8.B, 9.C