Ciele predmetu

Cieľom tohto predmetu je osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku, uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní. Komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni. Využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku. Rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania, opakovania a využívania audiovizuálnej techniky. Osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia. Naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium. Podporovať pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka ako i k jazyku samotnému používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné. Využívať medzipredmetové vzťahy. Zúčastňovať sa súťaží ponúkaných žiakom, využívať jazykové učebne vybavené modernými digitálnymi technológiami.

Učebnice

Project 1 (4.edícia) – 5. ročník

Project 2 (4.edícia) – 6. ročník

Project 3 (4.edícia) – 7. ročník

Project 4 (4.edícia) – 8. ročník

Project 5 (4.edícia) – 9. ročník