Ciele predmetu

Osvojiť si všetky formy dorozumievania sa v anglickom jazyku, uplatňovať jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, písaní a čítaní. Komunikovať v anglickom jazyku na veku primeranej úrovni. Využívať vedomosti a zručnosti, ktoré už žiaci nadobudli i v materinskom jazyku. Rozvíjať výslovnosť žiakov pomocou napodobňovania, opakovania a využívania audiovizuálnej techniky. Osvojiť si informácie z rôznych oblastí spoločenského života, o krajinách, ktorých jazyk sa učia. Naučiť sa používať rôzne materiály a zdroje na štúdium. Podporovať pozitívny vzťah k učeniu sa anglického jazyka ako i k jazyku samotnému používaním metód, ktoré sú motivujúce, aktivizujúce, zaujímavé a primerane náročné. Využívať medzipredmetové vzťahy.

Vyučujúci

Mgr. Erika Gáliková6.A, 6.C, 7.A, 7.B, 8.C, 9.A, 9.C
Mgr. Petra Čečková5.A, 5.C, 6.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.B

Mgr. Darina Petríková

(zastupuje Ing. Darina Stavnikovičová, PhD.)

5.A, 5.B, 7.A, 7.BC, 8.A, 8.C, 9.AB
Mgr. Mária Soláriková5.BC, 6.AB, 6.C, 8.B, 9.C

 

Zavrieť menu