Ciele predmetu

Rozvoj jazykových a komunikačných schopností žiakov. Osvojenie si základov gramatiky a pravopisu ruského jazyka, ovládanie hovorenej aj písanej podoby jazyka, schopnosť dorozumieť sa a komunikovať v tomto jazyku. Osvojenie si poznatkov z reálií – poznávanie života ľudí v rusky hovoriacom prostredí. Vedenie žiakov k samostatnému získavaniu vedomostí prostredníctvom dostupných informácií.

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová 7.B, 8.B
Mgr. Oľga Blanárová7.A, 8.AC, 9.ABC