Ciele predmetu

Rozvoj jazykových a komunikačných schopností žiakov. Osvojenie si základov gramatiky a pravopisu ruského jazyka, ovládanie hovorenej aj písanej podoby jazyka, schopnosť dorozumieť sa a komunikovať v tomto jazyku. Osvojenie si poznatkov z reálií – poznávanie života ľudí v rusky hovoriacom prostredí. Vedenie žiakov k samostatnému získavaniu vedomostí prostredníctvom dostupných informácií.

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová VIII.A, IX.A,
Mgr. Oľga BlanárováVII.A, VII.B, VII.C, VIII.B, VIII.C, IX.B, IX.C
Zavrieť menu