Ciele predmetu

Rozvoj poznania žiakov o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pochopenie podstaty javov a procesov prebiehajúcich na Zemi a uvedomenie si princípov existencie života. Spoznávanie krajiny v jej komplexnosti a zložitosti. Porozumenie vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápanie ich vzájomnej previazanosti. Rozvíjanie základnej zručnosti geografie – práce s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Čítanie mapy a práca s mapou, analýza a interpretácia jej obsahu. Rozvoj geografického myslenia a vzdelávania. Spoznávanie regiónov a krajín sveta. Pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Úcta k tradíciám a tolerancia inakosti života v rôznych častiach sveta. Formovanie osobnosti mladého človeka.

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová V.A, V.B, V.C, V.D, VII.B
Mgr. Dagmar BabejováVI.A , VII.A
Mgr. Jozef SemaničVIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C
PaedDr. Štefan LeškoVI.B, VII. C