Ciele predmetu

Rozvoj poznania žiakov o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pochopenie podstaty javov a procesov prebiehajúcich na Zemi a uvedomenie si princípov existencie života. Spoznávanie krajiny v jej komplexnosti a zložitosti. Porozumenie vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápanie ich vzájomnej previazanosti. Rozvíjanie základnej zručnosti geografie – práce s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Čítanie mapy a práca s mapou, analýza a interpretácia jej obsahu. Rozvoj geografického myslenia a vzdelávania. Spoznávanie regiónov a krajín sveta. Pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Úcta k tradíciám a tolerancia inakosti života v rôznych častiach sveta. Formovanie osobnosti mladého človeka.

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová V.A, V.B, V.C,  VI.B, VI.C, VII.A, VII.B, VII.C
Mgr. Dagmar BabejováVI.A
Mgr. Jozef SemaničVIII.A, VIII.B, VIII.C, IX.A, IX.B, IX.C

 

Zavrieť menu