Ciele predmetu

Rozvoj poznania žiakov o výnimočnosti a jedinečnosti planéty Zem. Pochopenie podstaty javov a procesov prebiehajúcich na Zemi a uvedomenie si princípov existencie života. Spoznávanie krajiny v jej komplexnosti a zložitosti. Porozumenie vzťahom medzi jednotlivými zložkami a prvkami krajiny a chápanie ich vzájomnej previazanosti. Rozvíjanie základnej zručnosti geografie – práce s mapovými podkladmi v tlačenej a digitálnej podobe. Čítanie mapy a práca s mapou, analýza a interpretácia jej obsahu. Rozvoj geografického myslenia a vzdelávania. Spoznávanie regiónov a krajín sveta. Pochopenie podstaty príčin rôznorodosti a rozmanitosti jednotlivých krajín. Úcta k tradíciám a tolerancia inakosti života v rôznych častiach sveta. Formovanie osobnosti mladého človeka.

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová 5.ABC, 6.A, 8.B 
Mgr. Dagmar Babejová6.C, 7.A
Mgr. Jozef Semanič8.AC, 9.AbC
PaedDr. Štefan Leško6.B, 7.B
Mgr. Petra Čečková5.D