Ciele predmetu

  • poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako častí celku,
  • chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov,
  • chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody,
  • viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky využívať v praktickom živote.