Školská jedáleň ZŠ Belehradská 21               
  • zabezpečuje stravovanie pre detských aj dospelých stravníkov
  • hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov
  • dozor v jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy
  • výdaj obedov – od 12,00 hod. do 13,45 hod.

Zápisný lístok na šk. r. 2019/20

za stravu

Poplatky za stravu v školskej jedálni je potrebné uhrádzať cez účet jednorazovou alebo trvalou platbou.

Priemerná výška stravného pre žiaka na mesiac je:
1 – 4. roč.: 0 €     (1 obed = 0 €)
5 – 9. roč.: 0,03 €     (ročne sa k štátnej dotácii dopláca 6€)

Číslo účtu ŠJ (IBAN): SK26 5600 0000 0005 0440 0008

Variabilný symbol: 201920

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť PRIEZVISKO A TRIEDU ŽIAKA.

Stravné je potrebné vyplatiť vopred, najneskôr do 5-ho dňa v mesiaci, v opačnom prípade nemá stravník nárok na obed. Preplatky sa budú posielať naspäť na účet na konci školského roka (na základe vyžiadania rodiča) alebo sa presúvajú na ďalší školský rok.

 

 

z obeda

Prihlásiť a odhlásiť žiaka zo stravy je povinný rodič deň vopred alebo ráno od 7.00 do 8.00 hod. osobne alebo na t.č. 055/63 62 738, mob. 0911 845 014. Odhlásiť žiaka je možné aj e-mailom, najneskôr však deň vopred do 24.00 hod. vyplnením odhlasovacieho formuláru alebo zaslaním e-mailu na jedalenzsbelehradska@gmail.com.

Nutné je uviesť: meno, priezvisko a triedu + dátum (od – do). Za zdržanie resp. nedoručenie automatickej odpovede súvisiace s obmedzeniami internetovej siete mimo ZŠ Belehradská školská jedáleň nezodpovedá!

Prípadné nejasnosti Vám budú vysvetlené osobne alebo telefonicky na t.č. : 055/63 62 738, mob. 0911 845 014.