Oznam týkajúci sa prihlasovania na obedy v šk. roku 2020/2021

Rodičia, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni môžu od 28.08.2020 do 02.09.2020 zaslať vyplnení a podpísaný zápisný lístok formou mailu na jedalenzsbelehradska@gmail.com.

V priebehu dňa 02.09.2020 v čase 07.00 – 13.00 hod. prosíme telefonicky oznámiť prihlásenie na obed a zápisný lístok dodatočne priniesť nasledujúci deň t.j. 03.09.2020. Zápisné lístky nájdete tu alebo budú rozdané deťom v triede v deň nástupu do školy.
Za pochopenie ďakujeme.
S pozdravom 
 
Ved.ŠJ: Chomjaková
Školská jedáleň ZŠ Belehradská 21               
  • zabezpečuje stravovanie pre detských aj dospelých stravníkov
  • hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov
  • dozor v jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy
  • výdaj obedov – od 12,00 hod. do 13,45 hod.

Zápisný lístok na šk. r. 2020/21

za stravu

Poplatky za stravu v školskej jedálni je potrebné uhrádzať cez účet jednorazovou alebo trvalou platbou.

Priemerná výška stravného pre žiaka na mesiac je:
1 – 4. roč.: 0 €     (1 obed = 0 €)
5 – 9. roč.: 0,03 €     (ročne sa k štátnej dotácii dopláca 6€)

Číslo účtu ŠJ (IBAN): SK26 5600 0000 0005 0440 0008

Variabilný symbol: 201920

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť PRIEZVISKO A TRIEDU ŽIAKA.

Stravné je potrebné vyplatiť vopred, najneskôr do 5-ho dňa v mesiaci, v opačnom prípade nemá stravník nárok na obed. Preplatky sa budú posielať naspäť na účet na konci školského roka (na základe vyžiadania rodiča) alebo sa presúvajú na ďalší školský rok.

 

 

z obeda

Prihlásiť a odhlásiť žiaka zo stravy je povinný rodič deň vopred alebo ráno od 7.00 do 8.00 hod. osobne alebo na t.č. 0911 845 014, mob. 0917 112 403. Odhlásiť žiaka je možné aj e-mailom, najneskôr však deň vopred do 24.00 hod.  zaslaním e-mailu na jedalenzsbelehradska@gmail.com.

Nutné je uviesť: meno, priezvisko a triedu + dátum (od – do). Za zdržanie resp. nedoručenie automatickej odpovede súvisiace s obmedzeniami internetovej siete mimo ZŠ Belehradská školská jedáleň nezodpovedá!

Prípadné nejasnosti Vám budú vysvetlené osobne alebo telefonicky na t.č. : 0911 845 014, mob. 0917 112 403.