Školská jedáleň ZŠ Belehradská 21               

  • zabezpečuje stravovanie pre detských aj dospelých stravníkov
  • hlavnou náplňou ŠJ je pripravovať kvalitnú, racionálnu a biologicky plnohodnotnú stravu pre žiakov a zamestnancov
  • dozor v jedálni zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy
  • výdaj obedov – od 12,00 hod. do 13,45 hod.

Jedálny lístok

Školský rok 2021/2022

Zápisný lístok

PDF verzia

DOCX verzia

Čestné vyhlásenie

PDF verzia

DOCX verzia

 

 

Poplatky za stravu v školskej jedálni je potrebné uhrádzať cez účet jednorazovou alebo trvalou platbou.

Denný poplatok za odobraté jedlo na nákup potravín:

  1. stupeň ZŠ    1,15 €               /mesačná priemerná platba 23,00 €/
  2. stupeň ZŠ    1,23 €               /mesačná priemerná platba 24,60 €/ 

Denný poplatok pre diétne stravovanie:

  1. stupeň ZŠ        1,38 €          /mesačná priemerná platba 27,60/
  2.  stupeň  ZŠ      1,48 €         /mesačná priemerná platba 29,60/           

 

Číslo účtu ŠJ (IBAN): SK26 5600 0000 0005 0440 0008

Variabilný symbol: 202122

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť PRIEZVISKO A TRIEDU ŽIAKA.

Stravné je potrebné vyplatiť vopred, najneskôr do 5-ho dňa v mesiaci, v opačnom prípade nemá stravník nárok na obed. Preplatky sa budú posielať naspäť na účet na konci školského roka (na základe vyžiadania rodiča) alebo sa presúvajú na ďalší školský rok.

Prihlásiť a odhlásiť žiaka zo stravy je povinný rodič deň vopred alebo ráno od 7.00 do 8.00 hod. osobne alebo na t.č. 0911 845 014, mob. 0917 112 403. Odhlásiť žiaka je možné aj e-mailom, najneskôr však deň vopred do 24.00 hod.  zaslaním e-mailu na jedalenzsbelehradska@gmail.com.

Nutné je uviesť: meno, priezvisko a triedu + dátum (od – do). Za zdržanie resp. nedoručenie automatickej odpovede súvisiace s obmedzeniami internetovej siete mimo ZŠ Belehradská školská jedáleň nezodpovedá!

Prípadné nejasnosti Vám budú vysvetlené osobne alebo telefonicky na t.č. : 0911 845 014, mob. 0917 112 403.