Mgr. Ivana Sopiaková školská psychologička

      ivana.sopiakova@zsbelehradska.sk

Čo je cieľom práce školského psychológa:

Školský psychológ na škole vykonáva preventívnu, identifikačno-diagnostickú, konzultačno- poradenskú a nápravno-korektívnu činnosť. Tieto služby poskytuje v rámci školy žiakom- a to na ich žiadosť, žiadosť rodiča alebo vyučujúceho. Ďalej tiež vedeniu školy, vyučujúcim a zákonným zástupcom dieťaťa. Pri tom tiež spolupracuje s inými odborníkmi, a to špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa, školským poradcom, zamestnancami z CPPPaP a inými odborníkmi. Obsahom činností školského psychológa je riešenie problémov s adaptáciou pri nástupe do školy, zmene školy či prechode na 2.stupeň, s učením, riešením konfliktov v triede, zlepšovanie klímy triedy a školy, prevencia a riešenie problematiky šikany, riešenie rodinných a osobných ťažkostí, problémov v správaní, problémov pri zvládaní fyzického ochorenia, identifikácia žiakov s ŠVVP, spolu s vyučujúcim odporúča ďalšie vyšetrenie v CPPPaP, identifikácia školskej zrelosti, a pod. Školský psychológ sa pri vykonávaní svojej činnosti riadi etickým kódexom pre prácu psychológa.

 
 

Školskú psychologičku môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.