Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikačnú situáciu hovorovú či odbornú primerane a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
 
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:
 • spoznávať jazyk ako vnútorne štruktúrovaný a ucelený systém
 • poznať bohatosť jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému
 • využiť jazykové prostriedky písaných a ústnych prejavov
 • chápať zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta
 • primerane reagovať v rôznych jazykových situáciách
 • správne štylizovať vety či texty
 • porozumieť a pochopiť text
 • získať čitateľské návyky, orientovať sa na knihu, pozitívne prijímať literatúru a kultúru
 • analyzovať text, syntetizovať získané poznatky
 • orientovať sa v jazykových príručkách
 • správne vyslovovať a ústne realizovať text
 • cvičiť sa v pravopisnej norme
 • odhaliť zmysel základných lingvistických termínov
 • uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov
 • pracovať s konceptom a robiť korekciu textu
 • získať orientáciu v slohových postupoch, žánroch a útvaroch jednotlivých štýlov

Súťaže a testovania

 • Olympiáda zo slovenského jazyka
 • Šaliansky Maťko (prednes povesti)
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Európa v škole (vlastná literárna tvorba)
 • Literárne Košice Janka Štiavnického (vlastná literárna tvorba)

 

Testovanie žiakov 5. ročníka z MAT a SJL:  

Testovanie žiakov 9. ročníka: 

KOMPARO: