Ciele vyučovacieho predmetu

Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností v príslušnom jazyku, aby žiaci zvládli každú komunikačnú situáciu hovorovú či odbornú primerane a vhodne z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou normou v ústnom i písomnom prejave.
 
Vzdelávanie smeruje k tomu, aby žiaci dokázali:
 • spoznávať jazyk ako vnútorne štruktúrovaný a ucelený systém
 • poznať bohatosť jazykových prostriedkov na jednotlivých rovinách jazykového systému
 • využiť jazykové prostriedky písaných a ústnych prejavov
 • chápať zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého sveta
 • primerane reagovať v rôznych jazykových situáciách
 • správne štylizovať vety či texty
 • porozumieť a pochopiť text
 • získať čitateľské návyky, orientovať sa na knihu, pozitívne prijímať literatúru a kultúru
 • analyzovať text, syntetizovať získané poznatky
 • orientovať sa v jazykových príručkách
 • správne vyslovovať a ústne realizovať text
 • cvičiť sa v pravopisnej norme
 • odhaliť zmysel základných lingvistických termínov
 • uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov
 • pracovať s konceptom a robiť korekciu textu
 • získať orientáciu v slohových postupoch, žánroch a útvaroch jednotlivých štýlov

Vyučujúci

Mgr. Ivona Dovalová

6.A, 8.A

Mgr. Iveta Križanová

6.BC, 7.B, 8.B

Mgr. Miroslav Mizík

9.B

Mgr. Erika Vasilenko

5.AC, 7.A

Mgr. Edita Vidová

9.AC

Mgr. Judita Andrijková

VI.C, IX.B, IX.C

Súťaže a testovania

 • Olympiáda zo slovenského jazyka
 • Šaliansky Maťko (prednes povesti)
 • Hviezdoslavov Kubín
 • Európa v škole (vlastná literárna tvorba)
 • Literárne Košice Janka Štiavnického (vlastná literárna tvorba)

 

Testovanie žiakov 5. ročníka z MAT a SJL:  19.5.2021

Testovanie žiakov 9. ročníka: 24.3.2021

KOMPARO: