Akcie ŠKD v jesennom  období

 • Deň na kolieskach – súťaže detí na kolobežkách ku Dňu medzinárodnej mobility
 • Skok do 1. triedy – inaugurácia prvákov do ŠKD
 • Mini maratón – beh detí na školskom ihrisku k MMM
 • Ovocný, zeleninový deň – jedlé obrázky z ovocia, zeleniny a následná ochutnávka detí ku Dňu zdravej  výživy
 • Deň zdravej výživy – výstava prác detí
 • Svetový deň mlieka – beseda s vedúcou ŠJ
 • Jesenný pozdrav seniorom – darčeky, básne starším v Mesiaci úcty k starším
 • Jesenné majstrovanie – jesenné tvorivé dielne pre deti a rodičov ku Dňu rodiny a školy
 • Magický večer – večer s maskami pre deti 2. ročníkov
 • Šarkaniáda – súťaž detí v púšťaní šarkanov
 • Túžiš po zdravom živote? Ži bez drogy ! – výtvarná súťaž  v rámci Týždňa boja proti drogám
 • Prváci v školskej knižnici – návšteva, zápis a besedy v školskej knižnici

Akcie ŠKD v zimnom období

 • Vitaj Mikuláš! – mikulášske posedenie s vinšmi, koledami a darčekmi
 • Zimné majstrovanie – tvorivé dielne pre deti so zimnou a vianočnou tematikou
 • Veselé Vianoce! – výstava prác detí
 • Veselé Vianoce s ŠKD! – prezentácia vianočných prác detí na ťahanovských vianočných trhoch
 • Vianočná besiedka – posedenie detí s  piesňami a rozlúčka so starým rokom
 • Snehové kráľovstvo – súťaž v stavaní snehových výtvorov
 • Zimná olympiáda – športovanie v netradičných zimných športoch
 • Karneval – popoludnie v karnevalových maskách
 • Valentínska pošta – kamarátska pošta detí v rámci oddelení ŠKD

Akcie ŠKD v jarnom období

 • Veľkonočné majstrovanie – tvorivé dielne pre deti ŠKD s jarnou a veľkonočnou tematikou
 • Veselú Veľkú noc! – výstava prác detí
 • Veselú Veľkú noc s ŠKD! – prezentácia veľkonočných prác detí na ťahanovských trhoch
 • Vitaj prvák! – výroba darčekov na zápis žiakov do ZŠ
 • Herníčkovo – prezentácia ŠKD na Dni otvorených dverí
 • Herníčkovo na zápise detí do 1. ročníka – hry, maľovanky pre škôlkarov na chodbe školy
 • Návšteva bábkového divadla – kultúrne podujatie pre deti
 • Naša modrá planéta – kresba detí ŠKD na asfalt ku Dňu Zeme
 • Malí športovci – zábavný turnaj v telocvični pre deti 1. a 2. ročníkov
 • Majstrovanie pre mamky – tvorivé dielne pre deti ŠKD ku Dňu matiek

Akcie ŠKD v letnom období

 • Vybíjaj! – súťaž družstiev detí a 4. ročníkov vo vybíjanej
 • Spievankovo – súťaž detí v speve
 • Kamarátstvo – beseda so psychologičkou
 • Majstrovanie pre deti – tvorivé dielne so zaujímavosťami pre deti
 • Detská olympiáda – letné súťaže v netradičných športoch  s odmenami
 • Čitateľský maratón – čítanie detí postupne na pokračovanie v ŠK alebo v oddelení
 • Môjmu ockovi – darčeky detí ku Dňu otcov
 • Duel – zábavné súťažné popoludnie prvákov ŠKD Belehradská a Bruselská, organizované na školskom dvore knihovníčkami ŠKBublinománia –
 • púšťanie bublín, súťaže a šantenie detí s bublinami na školskom dvore
 • Letecký deň – skladanie a púšťanie papierových lietadielok
 • Hodnotenie – posedenie s pochvalným listom a hodnotením detí a akcií ŠKD na konci školského roka

Celoročné aktivity ŠKD

 • Ťahanovské tvorivé dielne – účasť s deťmi na akciách, organizovaných MÚ MČ
 • Spolupráca so školskou knižnicou – návštevy, výmena kníh, čítanie kníh
 • Spolupráca s MŠ na sídlisku – vzájomné návštevy, akcie
 • Spolupráca s učiteľmi ZUŠ, krúžkov
 • Spolupráca so Združením žien Slovenska na sídlisku Ťahanovce
 • Sledovanie detských DVD, videofilmov, rozprávok – spestrenie činnosti
 • Príležitostné aktivity – výmeny zberateľských zaujímavostí – zapájanie sa do akcií MŠVVaŠ, iných organizácií
 • Dni s knihou, vlastnými hrami a hračkami, tabletom, mobilom
 • Hry detí s hračkami, spoločenskými a stolovými hrami, interaktívnymi knihami s elektronickou ceruzkou, Legom a stavebnicovými, tvorivými hrami
 • Hry a hrové činnosti detí na školskom dvore
 • Práca v PZ Veselo v ŠK vo všetkých ročníkoch v rámci plnenia Výchovného programu formou zaujímavých úloh, maľovaniek, tajničiek, rébusov, hlavolamov a i., zameraných na prehlbovanie učiva, neformálne vzdelávanie, čítanie s porozumením
 • Príprava na vyučovanie – precvičovanie, písanie domácich úloh, čítanie,zábavné úlohy a didaktické hry, sebavzdelávanie, práca s literatúrou, internetom, informačnými zdrojmi