Mgr. Eva Kašková – riaditeľka školy (štatutárna zástupkyňa školy)

Mgr. Mária Horváthová – zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Jozef Semanič – zástupca riaditeľky školy

Triedni učitelia

Mgr. Ingrid Kičurová – 1.A

Mgr. Ružena Draškovičová – 1.B

Mgr. Eva Koreňová – 1.C

Mgr. Gizela Pipiaková – 1.D

PaedDr. Renáta Kátlovská – 2.A

Mgr. Jarmila Somošová – 2.B    

Mgr. Martina Lenczová– 2.C

Mgr. Jana Gáliková – 3.A

Mgr. Tatiana Korlová – 3.B

Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská – 3.C

Mgr. Katarína Cehuľová – 3.D

Mgr. Ľudmila Petrisková – 4.A

Mgr. Anna Fabianová – 4.B

Mgr. Dana Képesová – 4.C

Mgr. Ivana Losenská – 4.D

Mgr. Marianna Pavelčáková – 5.A

Mgr. Iveta Križanová – 5.B

Mgr. Viera Harmincová – 5.C

Mgr. Viktória Kajlová – 6.A

Mgr. Andrea Pangrácová – 6.B

Mgr. Judita Andrijková – 6.C

RNDr. Erika Gáliková – 7.A

Ing. Karolína Dubovská – 7.B

Mgr. Edita Vidová – 7.C

Mgr. Dagmar Babejová – 8.A

Mgr. Oľga Blanárová – 8.B

Mgr. Viera Števčíková – 8.C

Mgr. Ivona Dovalová – 9.A

Mgr. Marta Susányiová – 9.B

Mgr. Darina Petríková – 9.C

Beztriedni učitelia

 • Mgr. Zuzana Čajková
 • Mgr. Petra Čečková 
 • Mgr. Oľga Hamplová
 • Mgr. Silvia Hovanová
 • Mgr. Monika Hudačková
 • PaedDr. Štefan Leško
 • Ing. Lenka Macková, PhD.
 • Mgr. Martin Mikula
 • Mgr. Miroslav Mizík 
 • Mgr.Renáta Pavlíčková
 • Mgr. Mária Soláriková
 • Mgr. Matúš Spišák
 • Mgr. Jaroslav Széles
 • Mgr. Patrik Vojtek  
 • Mgr. Ľubica Ficzeriová – vedúca ŠKD
 • Emília Halmiová
 • Mgr. Eleonóra Kocichová
 • Bc. Beáta Macková
 • Daniela Piaterová
 • Mgr. Martina Rybáriková
 • Ing. Silvia Seligová
 • Bc. Nikoleta Sláviková
 • Iveta Šipláková 
 • Mgr. Katarína Červeňáková
 • Miroslav Kender
 • Mgr. Tomáš Michalík
 • Ing. Katarína Szaniszlová
 • Valéria Tomčová
 • Mgr. Erika Vasilenko

Zoznamy a rozvrhy tried v šk. r. 2018/19

Triedna učiteľka:
Mgr. Ingrid Kičurová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ružena Draškovičová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Eva Koreňová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Gizela Pipiaková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
PaedDr. Renáta Kátlovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Jarmila Somošová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Martina Lenczová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Jana Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Tatiana Korlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Katarína Cehuľová

Zoznam žiakov

Rozvrh tried

Triedna učiteľka:
Mgr. Ľudmila Petrisková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Anna Fabianová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Dana Képesová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivana Losenská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Marianna Pavelčáková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Iveta Križanová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Harmincová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viktória Kajlová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Andrea Pangrácová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Judita Andrijková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
RNDr. Erika Gáliková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Ing. Karolína Dubovská

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Edita Vidová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Dagmar Babejová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Oľga Blanárová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Števčíková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivona Dovalová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Marta Susányiová

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Triedna učiteľka:
Mgr. Darina Petríková

Zoznam žiakov

Rozvrh triedy

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Hronová

Školská špeciálna pedagogička realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje im odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť – pravidelne realizuje reedukácie zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi. Aktívne spolupracuje so školskou psychologičkou a asistentmi učiteľa, spoločne s nimi sa podieľa na zefektívňovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP v základnej škole.

Školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.

Zavrieť menu