Mgr. Mária Horváthová – riaditeľka školy (štatutárna zástupkyňa školy)

  • maria.horvathova@zsbelehradska.sk

PaedDr. Renáta Kátlovská- zástupkyňa riaditeľky školy

  • renata.katlovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Jozef Semanič – zástupca riaditeľky školy

  • jozef.semanic@zsbelehradska.sk

Triedni učitelia

Mgr. Mária Mamrillová – 1.A

  maria.mamrillova@zsbelehradska.sk

Mgr. Jarmila Somošová – 1.B    

  jarmila.somosova@zsbelehradska.sk

Mgr. Jana Kleitsová– 1.C

  jana.kleitsova@zsbelehradska.sk

Mgr. Kristína Ščepitová – 1.D

  kristina.scepitova@zsbelehradska.sk

Mgr. Jana Gáliková – 2.A

  jana.galikova@zsbelehradska.sk

 Mgr. Lenka Vantová– 2.B

  lenka.vantova@zsbelehradska.sk

Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská – 2.C

  zuzana.hancikovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Katarína Cehuľová – 2.D

  katarina.cehulova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ľudmila Petrisková – 3.A

  ludmila.petriskova@zsbelehradska.sk

Mgr. Lenka Kridlová – 3.B

  lenka.kridlova@zsbelehradska.sk

Mgr. Dana Képesová – 3.C

  dana.kepesova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ivana Losenská – 3.D

  ivana.losenska@zsbelehradska.sk

Mgr. Ingrid Kičurová – 4.A

  ingrid.kicurova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ružena Draškovičová – 4.B

  ruzena.draskovicova@zsbelehradska.sk

Mgr. Eva Koreňová – 4.C

  eva.korenova@zsbelehradska.sk

Mgr. Gizela Pipiaková – 4.D

  gizela.pipiakova@zsbelehradska.sk

RNDr. Erika Gáliková – 5.A

  erika.galikova@zsbelehradska.sk

Mgr. Edita Vidová – 5.B

  edita.vidova@zsbelehradska.sk

Mgr. Viktória Kajlová – 5.C

  viktoria.kajlova@zsbelehradska.sk

Mgr. Dagmar Babejová – 6.A

  dagmar.babejova@zsbelehradska.sk

Mgr. Oľga Blanárová – 6.B

  olga.blanarova@zsbelehradska.sk

Mgr. Erika Vasilenko– 6.C

  erika.vasilenko@zsbelehradska.sk

Mgr. Mária Soláriková– 6.D

  maria.solarikova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ivona Dovalová – 7.A

  ivona.dovalova@zsbelehradska.sk

Mgr. Darina Petríková  – 7.B

  darina.petrikova@zsbelehradska.sk 

Mgr. Marianna Pavelčáková – 7.C

 marianna.pavelcakova@zsbelehradska.sk

Ing. Karolína Dubovská – 8.A

  karolina.dubovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Iveta Križanová – 8.B

  iveta.krizanova@zsbelehradska.sk

Mgr. Judita Andrijková – 9.A

  judita.andrijkova@zsbelehradska.sk

Mgr. Andrea Pangrácová – 9.B

  andrea.pangracova@zsbelehradska.sk

Beztriedni učitelia

Mgr. Veronika Capková

  veronika.capkova@zsbelehradska.sk

Mgr. Viera Harmincová

  viera.harmincova@zsbelehradska.sk

Mgr. Monika Hudačková

  monika.hudackova@zsbelehradska.sk

Mgr. Mirian Komárová

  miriam.komarova@zsbelehradska.sk

PaedDr. Štefan Leško

  stefan.lesko@zsbelehradska.sk

Ing. Lenka Macková, PhD.

  lenka.mackova@zsbelehradska.sk

Mgr. Martin Mikula

  martin.mikula@zsbelehradska.sk

Mgr. Miroslav Mizík 

  miroslav.mizik@zsbelehradska.sk

Mgr. Renáta Pavlíčková

  renata.pavlickova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ľubica Polnerová

  lubica.polnerova@zsbelehradska.sk

Mgr. Peter Salák

  peter.salak@zsbelehradska.sk

Mgr. Jaroslav Széles

  jaroslav.szeles@zsbelehradska.sk

Mgr. Patrik Vojtek

  patrik.vojtek@zsbelehradska.sk

Mgr. Ľubica Ficzeriová – vedúca ŠKD

  lubica.ficzeriova@zsbelehradska.sk

Mgr. Eleonóra Kocichová

  eleonora.kocichova@zsbelehradska.sk

Mgr. Martina Krasnovská

 martina.krasnovska@zsbelehradska.sk

Bc. Beáta Macková

  beata.mackova@zsbelehradska.sk

Daniela Piaterová

  daniela.piaterova@zsbelehradska.sk

Mgr. Martina Rybáriková

 martina.rybarikova@zsbelehradska.sk

Ing. Silvia Seligová

  silvia.seligova@zsbelehradska.sk

Bc. Nikoleta Sláviková

  nikoleta.slavikova@zsbelehradska.sk

Iveta Šipláková 

  iveta.siplakova@zsbelehradska.sk

 

Diana Bidovská
  diana.bidovska@zsbelehradska.sk
Denisa Hvizdošová
denisa.hvizdosova@zsbelehradska.sk
Bc. Miroslav Kender
miroslav.kender@zsbelehradska.sk
Mgr. Tomáš Michalík

 tomas.michalik@zsbelehradska.sk
Mgr. Monika Pekárová
 monika.pekarova@zsbelehradska.sk
Mgr. Veronika Olejníková
 veronika.olejnikova@zsbelehradska.sk

Katarína Reváková
 katarina.revakova@zsbelehradska.sk
Mgr. Martina Krasnovská
 martina.krasnovska@zsbelehradska.sk
Ing. Silvia Seligová
  silvia.seligova@zsbelehradska.sk
Bc. Nikoleta Sláviková
  nikoleta.slavikova@zsbelehradska.sk

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Hronová

  zuzana.hronova@zsbelehradska.sk

Školská špeciálna pedagogička realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje im odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť – pravidelne realizuje reedukácie zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi. Aktívne spolupracuje so školskou psychologičkou a asistentmi učiteľa, spoločne s nimi sa podieľa na zefektívňovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP v základnej škole.

Školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.