Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Hronová

  zuzana.hronova@zsbelehradska.sk

Školská špeciálna pedagogička realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje im odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť – pravidelne realizuje reedukácie zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi. Aktívne spolupracuje so školskou psychologičkou a asistentmi učiteľa, spoločne s nimi sa podieľa na zefektívňovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP v základnej škole.

Školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.