Mgr. Mária Horváthová – riaditeľka školy (štatutárna zástupkyňa školy)

  • maria.horvathova@zsbelehradska.sk

PaedDr. Renáta Kátlovská- zástupkyňa riaditeľky školy

  • renata.katlovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Jozef Semanič – zástupca riaditeľky školy

  • jozef.semanic@zsbelehradska.sk

Triedni učitelia

Mgr. Jana Gáliková – 1.A

  jana.galikova@zsbelehradska.sk

Mgr. Tatiana Korlová – 1.B

  tatiana.korlova@zsbelehradska.sk

Mgr. PaedDr. Zuzana Hančikovská – 1.C

  zuzana.hancikovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Katarína Cehuľová – 1.D

  katarina.cehulova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ľudmila Petrisková – 2.A

  ludmila.petriskova@zsbelehradska.sk

Mgr. Anna Fabianová – 2.B

  anna.fabianova@zsbelehradska.sk

Mgr. Dana Képesová – 2.C

  dana.kepesova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ivana Losenská – 2.D

  ivana.losenska@zsbelehradska.sk

Mgr. Ingrid Kičurová – 3.A

  ingrid.kicurova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ružena Draškovičová – 3.B

  ruzena.draskovicova@zsbelehradska.sk

Mgr. Eva Koreňová – 3.C

  eva.korenova@zsbelehradska.sk

Mgr. Gizela Pipiaková – 3.D

  gizela.pipiakova@zsbelehradska.sk

Mgr. Mária Mamrillová – 4.A

  maria.mamrillova@zsbelehradska.sk

Mgr. Jarmila Somošová – 4.B    

  jarmila.somosova@zsbelehradska.sk

Mgr. Jana Kleitsová– 4.C

  jana.kleitsova@zsbelehradska.sk

Mgr. Dagmar Babejová – 5.A

  dagmar.babejova@zsbelehradska.sk

Mgr. Oľga Blanárová – 5.B

  olga.blanarova@zsbelehradska.sk

Mgr. Erika Vasilenko– 5.C

  erika.vasilenko@zsbelehradska.sk

Mgr. Mária Soláriková– 5.D

  maria.solarikova@zsbelehradska.sk

Mgr. Ivona Dovalová – 6.A

  ivona.dovalova@zsbelehradska.sk

Mgr. Darina Petríková  – 6.B

  darina.petrikova@zsbelehradska.sk 

Mgr. Marianna Pavelčáková – 6.C

 marianna.pavelcakova@zsbelehradska.sk

Mgr. Viera Harmincová – 7.A

  viera.harmincova@zsbelehradska.sk

Mgr. Iveta Križanová – 7.B

  iveta.krizanova@zsbelehradska.sk

Mgr. Viktória Kajlová – 8.A

  viktoria.kajlova@zsbelehradska.sk

Mgr. Andrea Pangrácová – 8.B

  andrea.pangracova@zsbelehradska.sk

Mgr. Judita Andrijková – 8.C

  judita.andrijkova@zsbelehradska.sk

RNDr. Erika Gáliková – 9.A

  erika.galikova@zsbelehradska.sk

Ing. Karolína Dubovská – 9.B

  karolina.dubovska@zsbelehradska.sk

Mgr. Edita Vidová – 9.C

  edita.vidova@zsbelehradska.sk

Beztriedni učitelia

Mgr. Daniela Capcarová, PhD.

  daniela.capcarova@zsbelehradska.sk

Mgr. Zuzana Čajková

  zuzana.cajkova@zsbelehradska.sk

Mgr. Petra Čečková 

  petra.ceckova@zsbelehradska.sk

Mgr. Monika Hudačková

  monika.hudackova@zsbelehradska.sk

Mgr. Mirian Komárová

  miriam.komarova@zsbelehradska.sk

Mgr. Silvia Kekáčová

  silvia.kekacova@zsbelehradska.sk

PaedDr. Štefan Leško

  stefan.lesko@zsbelehradska.sk

Ing. Lenka Macková, PhD.

  lenka.mackova@zsbelehradska.sk

Mgr. Martin Mikula

  martin.mikula@zsbelehradska.sk

Mgr. Miroslav Mizík 

  miroslav.mizik@zsbelehradska.sk

Mgr.Renáta Pavlíčková

  renata.pavlickova@zsbelehradska.sk

Mgr. Mária Soláriková

  maria.solarikova@zsbelehradska.sk

Mgr. Matúš Spišák

  matus.spisak@zsbelehradska.sk

Mgr. Jaroslav Széles

  jaroslav.szeles@zsbelehradska.sk

Mgr. Patrik Vojtek

  patrik.vojtek@zsbelehradska.sk

Mgr. Ľubica Ficzeriová – vedúca ŠKD

  lubica.ficzeriova@zsbelehradska.sk

Emília Halmiová

 emilia.halmiova@zsbelehradska.sk

Mgr. Eleonóra Kocichová

  eleonora.kocichova@zsbelehradska.sk

Bc. Beáta Macková

  beata.mackova@zsbelehradska.sk

Daniela Piaterová

  daniela.piaterova@zsbelehradska.sk

Mgr. Martina Rybáriková

 martina.rybarikova@zsbelehradska.sk

Ing. Silvia Seligová

  silvia.seligova@zsbelehradska.sk

Bc. Nikoleta Sláviková

  nikoleta.slavikova@zsbelehradska.sk

Iveta Šipláková 

  iveta.siplakova@zsbelehradska.sk

Diana Bidovská
  diana.bidovska@zsbelehradska.sk
Denisa Hvizdošová
 denisa.hvizdosova@zsbelehradska.sk
Bc. Miroslav Kender
  miroslav.kender@zsbelehradska.sk
Mgr. Tomáš Michalík

 tomas.michalik@zsbelehradska.sk
Mgr. Veronika Olejníková
 veronika.olejnikova@zsbelehradska.sk
Katarína Reváková
 katarina.revakova@zsbelehradska.sk
Ing. Silvia Seligová
 silvia.seligova@zsbelehradska.sk
Bc. Nikoleta Sláviková
 nikoleta.slavikova@zsbelehradska.sk
Diana Veselovská
  diana.veselovska@zsbelehradska.sk

Zoznamy tried 

Triedna učiteľka:
Mgr. Jana Gáliková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Tatiana Korlová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
PaedDr. Zuzana Hančikovská

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Katarína Cehuľová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Ľudmila Petrisková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Anna Fabianová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Dana Képesová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivana Losenská

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Ingrid Kičurová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Ružena  Draškovičová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Eva Koreňová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Gizela Pipiaková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Mária Mamrillová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Jarmila Somošová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Jana Kleitsová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Dagmar Babejová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Oľga Blanárová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Erika Vasilenko

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Mária Soláriková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Ivona Dovalová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Darina Petríková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Marianna Pavelčáková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Viera Harmincová

Zoznam žiakov

 

Triedna učiteľka:
Mgr. Iveta Križanová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Viktória Kajlová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Andrea Pangrácová

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Judita Andrijková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
RNDr. Erika Gáliková

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Ing. Karolína Dubovská

Zoznam žiakov

Triedna učiteľka:
Mgr. Edita Vidová

Zoznam žiakov

Školská špeciálna pedagogička

Mgr. Zuzana Hronová

  zuzana.hronova@zsbelehradska.sk

Školská špeciálna pedagogička realizuje individuálnu a skupinovú špeciálnopedagogickú screeningovú diagnostiku u žiakov s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodnených žiakov a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytuje im odbornú špeciálnopedagogickú starostlivosť – pravidelne realizuje reedukácie zvlášť so žiakmi s vývinovými poruchami učenia.
Poskytuje špeciálnopedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom, spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácií, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na ich aplikácii v praxi. Aktívne spolupracuje so školskou psychologičkou a asistentmi učiteľa, spoločne s nimi sa podieľa na zefektívňovaní vzdelávania žiakov so ŠVVP v základnej škole.

Školskú špeciálnu pedagogičku môžete kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára.