Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Základná škola Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta
učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca
učiteľ/ka anglického jazyka

 Kvalifikačné predpoklady

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 Kvalifikačná požiadavka:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo anglického jazyka

Požadované doklady
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

– motivačný list
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 02.05.2022 

Pracovný pomer na dobu určitú (počas dlhodobej PN vyučujúcej) s 3 mesačnou skúšobnou dobou, plný úväzok (23 hod.)


Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 29.04.2022.


Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0907959274, e – mail: zsbelehradska21@gmail.com

Košice,  26. 04. 2022                                                          Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                     riaditeľka školy