Základná škola Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta: vychovávateľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca: vychovávateľ/ka v školskom klube detí

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kvalifikačná požiadavka: min. stredoškolské vzdelanie v študijnom odbore vychovávateľstvo

Požadované doklady:

– žiadosť o prijatie do zamestnania – štruktúrovaný profesijný životopis – súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov

– motivačný list – kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní Iné požiadavky po vyzvaní: – potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.09.2023

Pracovný pomer na dobu určitú s 3 mesačnou skúšobnou dobou, čiastočný úväzok (50%)

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com najneskôr do 31.08.2023.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0918748780; 0911845004 e – mail: zsbelehradska21@gmail.com

Košice, 23. 08. 2023

Mgr. Mária Horváthová riaditeľka školy