Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Primátor mesta Košice vyhlasuje

podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie

na funkciu riaditeľa Základnej školy, Belehradská 21, 040 13 Košice

Podmienky a požadované kvalifikačné predpoklady uchádzača:
– odborná a  pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– absolvovanie funkčného vzdelávania výhodou,
– najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.,
– osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 15 ods. 1 písm. a,b,c) zákona č. 138/2019 Z. z.,
– zdravotná spôsobilosť podľa § 16 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.,
– ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 ods. 1 a 2 zákona č. 138/2019 Z. z., spôsobilosť
používať slovenský jazyk v úradnom styku,
– organizačné a riadiace schopnosti.

Zoznam požadovaných dokladov:
– písomná prihláška do výberového konania,
– overené kópie dokladov o vzdelaní,
– potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej praxe,
– štruktúrovaný profesijný životopis,
– písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja príslušnej základnej školy v rozsahu 1 – 2 strán/A4,
– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov, odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača,
– lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa a vedúceho pedagogického zamestnanca (nie staršie ako tri mesiace),
– čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
– čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve sa školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v zmysle
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Platové podmienky: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo výške funkčného platu najmenej 1267,50 €.

Termín podania prihlášky: 10. 05. 2024
Prihlášku do výberového konania s uvedenými dokladmi je potrebné doručiť na adresu:

Magistrát mesta Košice
Oddelenie školstva
Trieda SNP 48/A
040 11 Košice

Rozhodujúci je dátum pečiatky pošty, alebo deň osobného doručenia žiadosti na úrad.
Vyhlasovateľ výberového konania si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. Prihlášky zaslané po termíne sa do konania nezaradia.
Prihlášku spolu s uvedenými prílohami je potrebné poslať – doručiť v zalepenej obálke s  upozornením „neotvárať – výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy Belehradská 21, Košice“. Pre účely prihlásenia do výberového konania bude akceptovaná aj prihláška v elektronickej forme v zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, najmenej 7 dní pred jeho konaním.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa www.kosice.sk a na úradnej tabuli v priestoroch prevádzkovateľa.

V Košiciach, 17.04.2024

Ing. Jaroslav Polaček
primátor mesta