Obsah accordion

Základná škola Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Kvalifikačná požiadavka: aprobačné predmety primárne vzdelávanie (rozšírenie o ANJ vítané)

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– motivačný list
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace. 

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.09.2021  

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022 s 3 mesačnou skúšobnou dobou, 100% úväzo.

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 27.08.2021.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0917 114 029, e – mail: zsbelehradska21@gmail.com

Košice,  18. 08. 2021                               

                           Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                      riaditeľka školy

Základná škola Belehradská 21, Košice


Kategória voľného pracovného miesta: školník

Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie

Ďalšie požiadavky:

Zručnosti, schopnosti, všeobecné spôsobilosti:
– fyzická zdatnosť
– samostatnosť
– manuálna zručnosť
– organizovanie a plánovanie práce
– komunikácia s ľuďmi

Miesto výkonu práce: ZŠ Belehradská 21, Košice

Požadované doklady
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti nie staršie ako 3 mesiace

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. (Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 

Nástup do zamestnania:  01.09.2021

Pracovný pomer na dobu určitú do 30.06.2022 s 3 mesačnou skúšobnou dobou s možnosťou predĺženia, čiastočný úväzok 50%, flexibilný pracovný čas.

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 31.08.2021.


Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0917365157; e – mail: zsbelehradska21@gmail.comKošice,  23. 08. 2021                                                          Mgr. Mária Horváthová
                                                                                                     riaditeľka školy

Základná škola Belehradská 21, Košice

V zmysle § 11a ods. (1) zákona NR SR č. 138 /2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca

Kategória voľného pracovného miesta: učiteľ/ka

Podkategória pedagog. zamestnanca: učiteľ/ka nemeckého jazyka 

Kvalifikačné predpoklady:

Splnenie kvalifikačných predpokladov, bezúhonnosti, zdravotnej spôsobilosti a ovládania štátneho jazyka v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Kvalifikačná požiadavka:

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo nemeckého jazyka

Požadované doklady:
– žiadosť o prijatie do zamestnania
– štruktúrovaný profesijný životopis
– súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
– motivačný list
– kópie dokladov o nadobudnutom vzdelaní

Iné požiadavky po vyzvaní:
– potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa nie staršie ako 3 mesiace (§ 9 a § 16 ods. (1) a (2) zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

– čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a potvrdenie, že uchádzať požiadal žiadosť o odpis z registra trestov (§ 9 ods (1) a § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) nie staršie ako 3 mesiace.

Platové podmienky:

Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov Výška platu závisí od stupňa najvyššieho dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Nástup do zamestnania: 01.09.2021 

Pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2022 s 3 mesačnou skúšobnou dobou, znížený úväzok (6 hod.)

Všetky potrebné doklady prineste osobne, zašlite poštou, alebo zašlite na e – mail zsbelehradska21@gmail.com  najneskôr do 31.08.2021.

Škola bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.

Kontakt: 0911845004; 0907 959274, e – mail: zsbelehradska21@gmail.com

Košice,  23. 08. 2021                        

 Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy