Ciele predmetu

Získať pevné základy a na nich budovať svoje rečové zručnosti tak, aby ich žiaci mohli použiť v praxi. Byť vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka. Naučiť sa používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedieť pracovať so slovníkmi. Nadobudnúť schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedieť sa dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mať primerané znalosti gramatiky. Vzbudiť záujem o jazyk a kultúru. Sprostredkovať všeobecné vedomosti v nemeckom jazyku. Umožniť dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom. Umožniť žiakovi lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie.

Vyučujúci

Mgr. Edita Vidová7.ABC, 8.AB, 8.C,  9.ABC
Mgr. Marta Susányiová7.ABC, 8.AB, 9.ABC