Historia magistra vitae. História je učiteľkou života.

(Marcus Tullius Cicero)

Ciele predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis je, aby si žiak svojim vlastným prístupom uvedomil potrebu chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, aby pochopil závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva.

Ďalším cieľom je podporovať jeho záujem o život v spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločenského diania. Rovnako dôležitým cieľom je, aby žiak nadobudol hrdosť na vlastný národ, porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom. Má poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť, ale je výsledkom mnohostranného a protirečivého prístupu v priebehu dlhých stáročí. Dôležité je aktívne zapájanie žiakov do vyučovacieho procesu, do procesu hľadania, objavovania, spoznávania a vytvárania si poznatkov na základe vlastnej činnosti.

Výlety, exkurzie a súťaže, projekty a práce žiakov