Historia magistra vitae. História je učiteľkou života.

(Marcus Tullius Cicero)

Ciele predmetu

Cieľom vyučovacieho predmetu dejepis je, aby si žiak svojim vlastným prístupom uvedomil potrebu chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry, aby pochopil závažnosť riešenia globálnych problémov ľudstva.

Ďalším cieľom je podporovať jeho záujem o život v spoločnosti a potrebu aktívneho vlastného prínosu do spoločenského diania. Rovnako dôležitým cieľom je, aby žiak nadobudol hrdosť na vlastný národ, porozumenie a toleranciu aj vo vzťahu k iným národom. Má poznávať históriu, ktorá nepredstavuje uzavretú minulosť, ale je výsledkom mnohostranného a protirečivého prístupu v priebehu dlhých stáročí. Dôležité je aktívne zapájanie žiakov do vyučovacieho procesu, do procesu hľadania, objavovania, spoznávania a vytvárania si poznatkov na základe vlastnej činnosti.

Vyučujúci

Mgr. Oľga Blanárová

5.A, 5.B, 5.C, 6.C, 9.A, 9.B, 9.C

Mgr. Andrea Pangrácová

6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C

Mgr. Miriam Komárová

5.D

Výlety, exkurzie a súťaže

Projekty a práce žiakov