Tematické okruhy predmetu

6. ročník:    
•    Chémia okolo nás
•    Skúmanie vlastností látok
•     Zmesi a chemicky čisté látky
•     Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch
7. ročník:
•    Upevnenie učiva 6. ročníka
•    Premeny látok
•    Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
•    Zmeny pri chemických reakciách
8. ročník:
•    Látky a chémia
•    Chemické látky a zmesi
•    Častice a chemické látky. PSP
•    Chemické reakcie. Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny.
•    Kyseliny, hydroxidy, soli
9. ročník:
•    Upevnenie učiva 8. ročníka
•    Chemické výpočty
•    Redoxné reakcie
•    Uhľovodíky
•    Deriváty uhľovodíkov a prírodné látky
•    Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách
•    Chémia bežného života

Vyučujúci

Mgr. Marianna Pavelčáková7.A, 7.B, 7.C, 8.A, 8.B, 9.A
Mgr. Viera Števčíková8.C, 9.B, 9.C
Zavrieť menu