Ciele predmetu

Ciele učebného predmetu chémia sú zamerané na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych úloh.
Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus).
V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce s chemikáliami. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote.

Tematické okruhy predmetu

6. ročník:    
•    Chémia okolo nás
•    Skúmanie vlastností látok
•     Zmesi a chemicky čisté látky
•     Látky nevyhnutné pre náš život: voda a vzduch
7. ročník:
•    Upevnenie učiva 6. ročníka
•    Premeny látok
•    Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí
•    Zmeny pri chemických reakciách
8. ročník:
•    Látky a chémia
•    Chemické látky a zmesi
•    Častice a chemické látky. PSP
•    Chemické reakcie. Niektoré chemické prvky a ich zlúčeniny.
•    Kyseliny, hydroxidy, soli
9. ročník:
•    Upevnenie učiva 8. ročníka
•    Chemické výpočty
•    Redoxné reakcie
•    Uhľovodíky
•    Deriváty uhľovodíkov a prírodné látky
•    Fyzikálne zmeny pri chemických reakciách
•    Chémia bežného života

Vyučujúci

Mgr. Marianna Pavelčáková8.A, 8.B, 8.C, 9.B
Bc. Klaudia Baloghová7.A, 7.B, 7.C, 9.A, 9.C