Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2022/23

Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2022/23

Dátum a čas konania zápisu:    

1. apríl 2022  (piatok)   od  14.00  do  18.00 hod.

2. apríl 2022  (sobota)  od   8.00  do  12.00 hod.

 

Zapisujú sa všetky deti narodené od 1.9.2015 do 31.08.2016 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2021/2022  odklad školskej dochádzky.

Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2022/2023  do 1. ročníka  na našej ZŠ, je pre Vás pripravený formulár elektronickej  prihlášky (klikni tu), ktorú máte možnosť vypísať  v pohodlí domova. V deň zápisu Vám po kontrole údajov predložíme  vytlačenú prihlášku na podpis. Ak rodič nemá možnosť vyplniť elektronickú prihlášku z domu, vyplní ju priamo na zápise.  


Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2022 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do nultého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a predložení dokladu o získaní predprimárneho vzdelania. 

O prijatí  dieťaťa   na   základné   vzdelávanie   rozhodne   riaditeľ  školy do 15. júna, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má základné vzdelávanie začať.

Ďalšie informácie k zápisu detí do prvého ročníka budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.


V  prípade   prezenčného  zápisu  podľa  zákona musia  prísť s dieťaťom  obaja zákonní zástupcovia.

Doklady potrebné k zápisu:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
 • rodný list dieťaťa
 • splnomocnenie  – ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, formulár splnomocnenia nájdete aj na stránke školy tu (editovateľná verzia, pdf verzia)

 Obvod ZŠ Belehradská 21:

Americká trieda, Ázijská trieda, Európska trieda, Belehradská, Bukureštská, Čínska, Maďarská, Juhoslovanská, Na Demetri 2, 3, 4, Pekinská, Sofijská, Varšavská, lokalita Moňov potok, lokalita Majetkár.

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe záujmu ich zákonných zástupcov.

Prečo práve ZŠ Belehradská?

 • kvalifikovaný a obetavý personál
 • školská psychologička
 • školská špeciálna pedagogička
 • 9 asistentov učiteľa
 • Anglický jazyk a Informatika od 1.ročníka
 • Lego Academy
 • Hejného matematika
 • nový vzdelávací predmet „Viem, čo zjem“ zameraný na zdravý životný štýl
 • nemecký a ruský jazyk
 • výučba robotiky
 • Školský klub detí
 • elokované pracovisko ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach
 • bohatá krúžková činnosť – elokované pracovisko CVČ
 • Športová akadémia Mateja Tótha pre žiakov 1. stupňa
 • pobočka Knižnice pre deti a mládež
 • klub Karate Union
 • pekne upravené triedy s didaktickou technikou
 • plne vybavené učebne informatiky
 • IT laboratórium, IT Science laboratórium, 2 jazykové laboratóriá
 • 2 multimediálne učebne
 • multisenzorická miestnosť
 • 7 odborných učební
 • zrevitalizované átrium na výuku a relaxáciu žiakov
 • novozrekonštruovaná cvičná kuchynka a školské dielne na získavanie manuálnych zručností žiakov
 • plne vybavené športoviská ( 2 telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko, veľký školský areál)
 • moderná školská jedáleň s chutnou stravou, šetriaca diéta
 • čipový systém v školskej jedálni
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
 • moderný výukový softvér
 • školský informačný systém
 • moderná webstránka
 • európske a domáce projekty
 • športové a vedomostné súťaže a olympiády
 • Školská športová liga
 • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik
 • domáce a zahraničné exkurzie
 • karneval
 • Štvorylka
 • Deň zdravej výživy
 • tvorivé dielne v ŠKD
 • Magický večer v ŠKD
 • tradície a folklór
 • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
 • školský časopis
 • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
 • zbierky a adopcie
 • a mnoho ďalších aktivít…

Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete na tomto mieste (kliknúť školská zrelosť + 10toro pre rodiča).