Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2020/21

Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2020/21

Dátum a čas konania zápisu:    

3.apríl 2020 (piatok) od  14.00 do  18.00 hod.

4.apríl 2020 (sobota) od  8.00 do  12.00 hod.

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2013 do 31.08. 2014 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad školskej dochádzky.

Na zápis podľa zákona musia prísť s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia a priniesť:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte

 • rodný list dieťaťa

 • splnomocnenieak sa jeden zo zákonných zástupcov  z vážnych dôvodov nemôže dostaviť

Tlačivá potrebné k zápisu na stiahnutie:

Môžete si ich vyplniť v pohodlí domova.

Obvod ZŠ Belehradská 21:

Americká trieda, Ázijská trieda, Európska trieda, Belehradská, Bukureštská, Čínska, Maďarská, Juhoslovanská, Na Demetri 2, 3, 4, Pekinská, Sofijská, Varšavská, lokalita Moňov potok, lokalita Majetkár. 

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe záujmu ich zákonných zástupcov.

Čo škola ponúka?

 • kvalifikovaný a ustálený pedagogický zbor
 • výučbu anglického jazyka a informatiky od 1. ročníka
 • výučba matematiky Hejného metódou
 • výučba robotiky
 • jazykové učebne pre anglický, nemecký a ruský jazyk
 • špeciálne odborné učebne technickej výchovy, chémie, fyziky a biológie
 • triedy vybavené IKT, multimediálne učebne, IT Science laboratórium
 • športovú akadémiu Mateja Tótha na I. stupni
 • plne vybavené športoviská ( telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko)
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej       a športovej oblasti
 • školskú knižnicu pre deti a mládež

V popoludňajších hodinách

 • Školský klub detí s pestrou činnosťou podporujúcou detskú tvorivosť
 • Pestrú krúžkovú činnosť (futbal, florbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, atletika, turistika, ľudové tance, karate)
 • Základnú umeleckú školu – hudobný odbor (zobcová flauta, saxofón, trúbka, klavír, spev)

Projektová činnosť

 • Škola budúcnosti
 • Škola podporujúca zdravie
 • Projekt UNICEF 
 • Komplexný poradný systém prevencie a ovplyvňovania soc.-patol. javov v školskom prostredí
 • Otvorená škola
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Projekt digitalizácie školstva
 • Moja prvá škola – EduLab
 • V Základnej škole úspešnejší – „Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská“
 • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Informácie pre rodičov k zápisu!

Zavrieť menu