Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2024/25

Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2024/25

Dátum a čas konania zápisu:    

05. apríl 2024  (piatok)   od  14.00  do  18.00 hod.

06. apríl 2024  (sobota)  od   8.00  do  12.00 hod.

 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2017 do 31.08.2018 aj deti, ktoré v školskom roku   2023/2024    pokračovali   v   plnení    predprimárneho vzdelávania   v   MŠ   (po odklade).

Žiadosť o zápis dieťaťa do 1. ročníka je možné podať písomne alebo elektronicky.

Písomné podanie žiadosti prostredníctvom Edupage: žiadosť musí byť v tlačenej podobe, podpísaná oboma zákonnými zástupcami. Formulár žiadosti môžu rodičia vyplniť v škole v čase zápisu alebo  prostredníctvom elektronického formuláru na stránke školy v časti Elektronická prihláška. Formulár je potrebné vyplniť a odoslať. Po kontrole prihlášky vyplnenej prostredníctvom Edupage počas zápisu v škole ju (obaja) zákonní zástupcovia priamo podpíšu.

Formulár elektronickej  prihlášky vyplníte tu. Informácia o potvrdení prijatia žiadosti školou sa žiadateľom zobrazí až po vytlačení a podpísaní žiadosti rodičmi v škole, najskôr v prvý deň zápisu 05. apríla 2024.
 

Elektronické podanie žiadosti prostredníctvom ÚPVS:

Na stránke mesta Košice v časti Transparentné mesto – Portál elektronických služieb – Školstvo – Prijímanie do základnej školy sa nachádza formulár elektronického podania. Formulár je potrebné v kroku 01 vyplniť a v kroku 02 podpísať autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom (elektronický občiansky preukaz s čipom). Žiadosť podanú prostredníctvom ÚPVS nie je potrebné tlačiť.

Všetky ďalšie informácie ohľadom zápisu do 1. ročníka budeme naďalej priebežne zverejňovať podľa pokynov zriaďovateľa na web stránke školy.

Podľa zákona musia prísť s dieťaťom obaja zákonní zástupcovia a priniesť:

 • občiansky preukaz, resp. iný doklad o trvalom resp. prechodnom pobyte
 • rodný list dieťaťa
 • písomné vyhlásenie (editovateľná verzia, pdf verzia)ak jeden zo zákonných zástupcov sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2024 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, a zároveň nespĺňa ostatné podmienky na to, aby bolo prijaté do prvého ročníka, riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, a to vždy po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast a predložení dokladu o získaní predprimárneho vzdelania. 


 Obvod ZŠ Belehradská 21:

Americká trieda, Ázijská trieda, Európska trieda, Belehradská, Bukureštská, Čínska, Maďarská, Juhoslovanská, Na Demetri 2, 3, 4, Pekinská, Sofijská, Varšavská, lokalita Moňov potok, lokalita Majetkár.

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe záujmu ich zákonných zástupcov.


Kritéria pre prijímanie detí do 1. ročníka ZŠ Belehradská 21, Košice

Deti sa prijímajú do naplnenia kapacity prváckych tried v tomto poradí :

 1. dieťa je narodené od 01.09.2017 do 31. 8. 2018
 2. dieťa má trvalý pobyt v obvode školy
 3. dieťa je z iného obvodu a jeho starší súrodenec je žiakom našej školy
 4. dieťa má prechodný pobyt v obvode školy – potvrdenie z MÚ
 5. dieťa je z iného obvodu
 6. dodržanie maximálneho počtu žiakov v 1. ročníku podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

Po termíne zápisu ( 05.04.- 06.04.2024 ), určeného zriaďovateľom (Mesto Košice), je možné prijať dieťa do prvého ročníka z obvodu i mimo obvod len v prípade nenaplnenej kapacity prváckych tried  a súhlasu Odboru školstva MMK.


Prečo práve ZŠ Belehradská?

 • kvalifikovaný a obetavý personál
 • školská psychologička
 • školská špeciálna pedagogička
 • 9 asistentov učiteľa
 • Anglický jazyk a Informatika od 1.ročníka
 • Lego Academy
 • matematika s prvkami Hejného metódy 
 • nový vzdelávací predmet „Viem, čo zjem“ zameraný na zdravý životný štýl
 • nemecký a ruský jazyk
 • výučba programovania a robotiky
 • Školský klub detí
 • elokované pracovisko ZUŠ Márie Hemerkovej v Košiciach
 • bohatá krúžková činnosť – elokované pracovisko CVČ
 • Športová akadémia Mateja Tótha pre žiakov 1. stupňa
 • pobočka Knižnice pre deti a mládež
 • klub Karate Union
 • pekne upravené triedy s didaktickou technikou
 • plne vybavené učebne informatiky
 • IT laboratórium, IT Science laboratórium, 2 jazykové laboratóriá
 • 2 multimediálne učebne
 • multisenzorická miestnosť
 • 7 odborných učební
 • zrevitalizované átrium na výuku a relaxáciu žiakov
 • novozrekonštruovaná cvičná kuchynka a školské dielne na získavanie manuálnych zručností žiakov
 • plne vybavené športoviská ( 2 telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko, veľký školský areál)
 • moderná školská jedáleň s chutnou stravou, šetriaca diéta
 • čipový systém v školskej jedálni
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
 • moderný výukový softvér
 • školský informačný systém
 • moderná webstránka
 • európske a domáce projekty
 • športové a vedomostné súťaže a olympiády
 • Školská športová liga
 • škola v prírode, školské výlety, lyžiarsky výcvik
 • domáce a zahraničné exkurzie
 • karneval
 • Štvorylka
 • Deň zdravej výživy
 • tvorivé dielne v ŠKD
 • Magický večer v ŠKD
 • tradície a folklór
 • kultúrne podujatia, výchovné koncerty, výstavy
 • školský časopis
 • besedy, protidrogová prevencia, prevencia kriminality, environmentálne aktivity
 • zbierky a adopcie
 • a mnoho ďalších aktivít…

V popoludňajších hodinách

 • Školský klub detí s pestrou činnosťou podporujúcou detskú tvorivosť – informácie o ŠKD
 • Pestrú krúžkovú činnosť (futbal, florbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, atletika, turistika, karate)
 • Základnú umeleckú školu – hudobný odbor (zobcová flauta, saxofón, trúbka, klavír, spev)

Informácie školskej jedálne

Projektová činnosť

 • Škola budúcnosti
 • Škola podporujúca zdravie
 • Projekt UNICEF
 • Komplexný poradný systém prevencie a ovplyvňovania soc.-patol. javov v školskom  prostredí
 • Otvorená škola
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Projekt digitalizácie školstva
 • Moja prvá škola – EduLab
 • Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3
 • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP
 • Moja škola, môj tím

Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete na tomto mieste (kliknúť školská zrelosť + 10toro pre rodiča).