Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2020/21

Zápis do 1. ročníka v šk.roku 2020/21

Dátum a čas konania zápisu:    

16.apríla 2020 (štvrtok) od 14,00 hod. do 18,00 hod.

17.apríla 2020 (piatok) od 14,00 hod. do 18,00 hod.

18.apríla 2020 (sobota) od 8,00 hod. do 12,00 hod.

 

Zapisujú sa deti narodené od 1.9.2013 do 31.08. 2014 aj deti, ktoré mali v školskom roku 2019/2020 odklad školskej dochádzky.

Zápis sa bude konať bez osobnej prítomnosti detí! 

Zákonný zástupca sa nemusí v termíne zápisu osobne dostaviť  do školy. Stačí ak vyplní elektronickú prihlášku (tu kliknúť) v pohodlí domova, bez časového stresu a pošle ju najneskôr do 18.04.2020 do 12.00 hod. Pred odoslaním prihlášky je nevyhnutné údaje starostlivo skontrolovať. Ak ste  elektronickú prihlášku vyplnili a odoslali nie je teraz potrebné nosiť ju do školy.

Podpísanú prihlášku odovzdáte až pri overovaní údajov, ktoré  sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O jeho termíne budeme presne informovať na stránke školy. Ak rodič nemá možnosť prihlášku vytlačiť, bude vytlačená v škole, keď sa rodič dostaví na overenie údajov.

Pokiaľ nemáte možnosť vyplniť prihlášku z domu, môžete tak urobiť priamo v škole na zápise  pri  prísnom dodržaní  hygienicko-epidemiologických opatrení.  Presný termín na zápis   si môžete rezervovať na tomto mieste (tu kliknúť).

Ak máte dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doložíte vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy,  najneskôr do 15. júna 2020.

Ak požiadate o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale doručíte ich dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. O jeho termíne budeme presne informovať na stránke školy.

Ďalšie informácie k zápisu detí do prvého ročníka budeme priebežne aktualizovať podľa usmernení zriaďovateľa.

Obvod ZŠ Belehradská 21:

Americká trieda, Ázijská trieda, Európska trieda, Belehradská, Bukureštská, Čínska, Maďarská, Juhoslovanská, Na Demetri 2, 3, 4, Pekinská, Sofijská, Varšavská, lokalita Moňov potok, lokalita Majetkár. 

Zapisujeme aj deti z iných obvodov na základe záujmu ich zákonných zástupcov.

—————————————————————————-

Kritéria zápisu

Podľa § 20 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. sa na plnenie povinnej školskej dochádzky prednostne  prijímajú deti  do naplnenia  maximálneho   počtu 22 žiakov  v  triede      (§ 29 ods. 5 písm. c) zákona č. 245/2008 Z.z.)  v tomto poradí :

 1. dieťa je narodené do 31. 8. 2014
 2. dieťa má trvalý pobyt v obvode školy
 3. dieťa je z iného obvodu a jeho starší súrodenec je žiakom našej školy
 4. dieťa zamestnanca školy
 5. dieťa má prechodný pobyt v obvode školy – potvrdenie z MÚ
 6. dieťa je z iného obvodu – (poradie rozhoduje dátum a čas zapísania) 

Po termíne zápisu ( 16.4.- 18.4.2020 ),určeného zriaďovateľom (Mesto Košice), je možné prijať dieťa do prvého ročníka z obvodu i mimo obvod len v prípade nenaplnenej kapacity prváckych tried  a súhlasu Odboru školstva MMK.

Do maximálneho počtu 25 žiakov v triede prvého ročníka (navýšenie o 3 žiakov v triede) možno prijať žiaka z dôvodu:

a) zmeny trvalého pobytu žiaka,
b) opakovania ročníka žiakom,
c) prestupu žiaka z inej školy,
d) osobitného spôsobu plnenia školskej dochádzky žiaka podľa § 23 písm. a) až e),
e) preradenia žiaka do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,
f)  preradenia žiaka do základnej školy.

—————————————————————————-

Čo škola ponúka?

 • kvalifikovaný a ustálený pedagogický zbor
 • výučbu anglického jazyka a informatiky od 1. ročníka
 • výučba matematiky Hejného metódou
 • výučba robotiky
 • jazykové učebne pre anglický, nemecký a ruský jazyk
 • špeciálne odborné učebne technickej výchovy, chémie, fyziky a biológie
 • triedy vybavené IKT, multimediálne učebne, IT Science laboratórium
 • športovú akadémiu Mateja Tótha na I. stupni
 • plne vybavené športoviská (telocvične, atletický ovál, multifunkčné ihrisko)
 • rozvíjanie talentu žiakov v  kultúrnej a športovej oblasti
 • školskú knižnicu pre deti a mládež

V popoludňajších hodinách

 • Školský klub detí s pestrou činnosťou podporujúcou detskú tvorivosť
 • Pestrú krúžkovú činnosť (futbal, florbal, basketbal, bedminton, stolný tenis, atletika, turistika, ľudové tance, karate)
 • Základnú umeleckú školu – hudobný odbor (zobcová flauta, saxofón, trúbka, klavír, spev)

Projektová činnosť

 • Škola budúcnosti
 • Škola podporujúca zdravie
 • Projekt UNICEF 
 • Komplexný poradný systém prevencie a ovplyvňovania soc.-patol. javov v školskom prostredí
 • Otvorená škola
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách
 • Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania
 • Projekt digitalizácie školstva
 • Moja prvá škola – EduLab
 • V Základnej škole úspešnejší – „Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská“
 • Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality

Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete na tomto mieste (kliknúť školská zrelosť + 10toro pre rodiča).