Spolu múdrejší 3

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov na program doučovania „Spolu múdrejší 3“ na mesiace január až jún 2022.
Na výzvu sme zareagovali a opätovne sme boli úspešní. V doučovaní teda naďalej pokračuje 12 vyučujúcich pre viac ako 60 žiakov. Prostredníctvom programu vytvárame podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v hodinách mimo vyučovania v stanovenom rozsahu, čo je hlavným cieľom výzvy. Tento projekt je zameraný na všetkých žiakov, ktorí majú o doučovanie záujem, sú ohrození školským neúspechom a potrebujú ho aj vzhľadom na to, že pandémia zasiahla celú populáciu žiakov.

Trvanie projektu: január 2022 –jún 2022
Web programu:  https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-3-vyhodnotenie/

Spolu múdrejší 2

Program Spolu múdrejší 2 je určený na podporu škôl, ktoré budú prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí potrebujú pomoc s učivom, vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na základných školách ako aj zmiernenie negatívneho dopadu pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov. 

Trvanie projektu: október 2021 – december 2021

Web programu: https://www.minedu.sk/vyzva-spolu-mudrejsi-2-vyhodnotenie/