Škola v mojom živote – informatická súťaž

Propozície V. ročníka informatickej súťaže s názvom

Škola v mojom živote

Cieľ súťaže: Povzbudiť kreativitu a originalitu tvorby a prejavu žiakov v sociálnej interakcii, ako aj podporiť rozvoj technicko-informatických zručností pri práci s IKT.

 Téma:  Máloktorý žiak povie, že chodí do školy rád. Matematika, slovenčina a fyzika sú pre nás väčšinou predmety nutné a nudné. Ale zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo vás škola naozaj naučila? Čítať, písať a počítať vieme všetci. Ale je to ozaj všetko? Čo tak taká technická výchova alebo výtvarná, naučili vás niečo? Alebo vy čo recitujete, kde sa to všetko začalo? A nenapiekol niekto z vás náhodou koláčiky podľa textu receptu, ktorý ste mali na hodine informatiky upravovať? Porozmýšľajte, či vám škola neukázala smer, ktorým ste sa možno vydali a objavili ste zaujímavú cestu, ktorá vás vedie ďalej. Svoje inšpiratívne príspevky spracujte podľa pravidiel súťaže a ukážte aj iným, že za sedením v lavici sa skrýva oveľa viac než len učenie sa.

Vyhlasovateľ súťaže: ZŠ Belehradská 21, Košice, Belehradská 21, 04013 Košice

Registrácia účastníkov a posielanie súťažných prác: do 8.3.2024 (vyplnené a podpísané prihlášky a súťažné práce poslať na e-mailovú adresu informatika@zsbelehradska.sk)

Vyhodnotenie súťaže: 15.3.2024

Súťažné podmienky:

 1. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci II. stupňa ZŠ a 1. a 4. ročníka osemročných gymnázií.
 2. Úlohou je vytvoriť prezentáciu, krátke video, animáciu alebo blog na danú tému.
 3. Jednu súťažnú prácu môže do súťaže poslať jednotlivec alebo jedna dvojica súťažiacich. Člen súťažnej dvojice nesmie byť členom inej súťažnej dvojice, ani nesmie súťažiť so samostatnou prácou.
 4. Počet súťažných prác na zapojenú školu nie je obmedzený.
 5. Formát prác:
  1. Prezentácia (Microsoft PowerPoint, Adobe Acrobat, Prezi, Canva,…) – maximálny počet snímkov – 15.
  2. Video (formát .mp4 spustiteľné v programoch VLC, Windows Media Player) – maximálna dĺžka 3 až 5 min.
  3. Animácia (formát .gif) – maximálna dĺžka 3 až 5 min.
  4. Blog (webová stránka, rozsah podľa uváženia autora)
 6. Vyplnením a odoslaním prihlášky do súťaže súťažiaci a jeho zákonný zástupca udeľujú súhlas so zverejnením ocenenej práce, mena autora a školy na webovom sídle organizátora.
 7. Porota bude hodnotiť originalitu spracovania námetu, technickú, jazykovú, obsahovú a grafickú kvalitu práce, ako aj dodržanie súťažných podmienok tvorby prác. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien, ak súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň.
 8. Po vyhodnotení súťaže budú ocenení výhercovia kontaktovaní prostredníctvom kontaktného e-mailu uvedeného na prihláške.

Odporúčania:

 • Odporúča sa, aby jednotlivé práce boli samostatné a nezávislé na použitom prezentačnom softvéri.