Oznam ŠKD – dôležité informácie

Dňa 4.9. 2023 (Pondelok) ŠKD nie je v prevádzke.

Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD pre 1. ročník nájdete na webe školy, alebo bude rodičom vydaná 4.9. 2023 (Po). Vypísanú žiadosť je potrebné odovzdať vychovávateľke ihneď v pondelok 4.9. 2023.

Záznamy o   pobyte dieťaťa v ŠKD pre 2. – 4. ročník nájdete na webe školy, alebo budú deťom vydané 4.9. 2023 v triedach.

Dňa 5.9. 2023 (Utorok) môžu v ŠKD ostať iba deti s vypísanou žiadosťou o prijatí do ŠKD – (1. ročník) alebo záznamom o  pobyte v ŠKD (2. – 4. ročník) a prihlásené na obed.

Platobné údaje na úhradu poplatku ŠKD vám budú oznámené cez správu v EduPage. Uprednostnite prosím úhradu formou prevodu z účtu. Výška poplatku ŠKD na jeden mesiac je 15,-€.


Spôsob prihlasovania, odhlasovania a poplatky ŠKD

Dieťa je do ŠKD prijaté na základe žiadosti o prijatí, riaditeľka školy vydá rozhodnutie o prijatí, je to na 4 roky.
Odhlásiť zo ŠKD sa dá na základe žiadosti o odhlásenie a to buď v priebehu šk. roka vždy vopred do konca mesiaca, ktorý predchádza odhláseniu a to len zo závažných dôvodov, alebo na konci školského roka. Vzory formulárov nájdete na webovej stránke školy ŠKD – formuláre – ZŠ Belehradská 21, Košice (zsbelehradska.sk),  alebo vám ich vydá vychovávateľka.
Výšku poplatku za čiastočnú úhradu nákladov v ŠKD určuje zriaďovateľ vo VZN mesta Košice č. 103/ 2008 (zmena 16.12.2022, Uznesenie č.273) a výška poplatkov je určená takto:

  • 15,-€ na mesiac za dieťa
  • 12,-€ na mesiac za dieťa, ak je v rodine 3 a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky
  • 0,- € na základe žiadosti, ak je rodič poberateľ dávok v hmotnej núdzi. Žiadosť o odpustenie poplatku si rodič vyzdvihne u vychovávateľky.

Poplatok ŠKD sa uhrádza počas celej doby, kedy je dieťa zapísané v ŠKD. Neprítomnosť v ŠKD nie je dôvodom na neplatenie poplatkov. Poplatok sa uhrádza vždy do 10. dňa v mesiaci a to buď šekom alebo prevodom z účtu na 1 až max. 4 mesiace naraz v roku 2023, t. j. september – december , a 1 až 6 mesiacov naraz v roku 2024. Rodičia dostanú oznam s potrebnými údajmi na platbu cez EduPage: č. účtu školy – SK76 5600 0000 0005 0440 9002, variabilný symbol je vygenerovaný systémom EduPage pre každé dieťa a platí počas celej návštevy ZŠ. Prípadné nezrovnalosti v platbách rodičia bezodkladne oznámia vychovávateľke.

Organizácia prevádzky v ŠKD:
Ranná služba: 6:00 hod. – 7:40 hod. v miestnosti č. 111 a 112
Príchod – južnou bránou od 6:00 do 7:30 hod.
V priestore pred šatňami sa deti prezujú a  veci si uložia do šatne, iba s aktovkou sa presunú do daných tried, nosiť si môžu maľovanky, papier na kreslenie a pod.

Odchody zo ŠKD: 13:30, 15:00, 16:00 na základe písomného vyjadrenia rodiča v žiadosti o prijatie do ŠKD. Každá zmena odchodov musí byť vychovávateľke oznámená písomne. Samostatné odchody detí sú možné iba na základe písomnej žiadosti rodiča na určenom formulári. Odchody detí sú cez hlavnú južnú bránu. Rodič čaká pred vchodom. Vychovávateľka deti privedie zo šatne a následne ich odovzdá rodičom.

Dlhá služba: 16:10 h. – 17:00 h.: rodič ohlási odchod dieťaťa na vrátnici a prevezme si dieťa pred južným vchodom – odchody detí bez časového obmedzenia.

Jedáleň je samostatná organizačná jednotka školy a preto je nutné všetky prihlášky a odhlášky na stravu realizovať tam. Dieťa, ktoré nie je prihlásené na obed nemôže navštevovať ŠKD.

Pracovný zošit: Veselo je v školskom klube – cena: 3 €

Pomôcky potrebné do ŠKD:
40 ks malých výkresov, náčrtník, menom označené: farebné papiere, nožnice, disperzné lepidlo, tyčinkové lepidlo, veľký čistý zošit pre 1. ročník, zošit s pomocnými riadkami pre 1. ročník, cvičný zošit, slovníček na oznamy. Bližšie informácie k pomôckam vám vždy dá vaša vychovávateľka.

Denný režim:
Po skončení vyučovania príprava na obed, obed, oddychová činnosť, rekreačná činnosť so zameraním na rôzne oblasti výchovy, pobyt vonku, hry. Od 15:00 – olovrant, príprava na vyučovanie.

Rozvrh týždennej činnosti

po 4.vyuč. hodine po 5.vyuč. hodine činnosť
11.40  –  12.00 hod. oddychová činnosť
12.00  –  12.30 hod. 12.35 – 13.15 hod. samoobslužná činnosť, obed
12.30  –  13.15 hod. 3.15 – 13.30 hod. oddychová činnosť
13.15  –  14.15 hod. 13.30 – 14.15 hod. činnosť podľa tematickej oblasti výchovy
14.15  – 15.00 hod. 14.15  – 15.00 hod. rekreačná činnosť
15.00  – 15.10 hod. 15.00  – 15.10 hod. olovrant
15.10 –  16.00 hod. 15.10 –  16.00 hod. príprava na vyučovanie
16.00 –  16.10 hod. 16.00 –  16.10 hod. odchod detí domov, presun do dlhej služby
16.10 –  17.00 hod. 16.10 –  17.00 hod. dlhá služba