Tréneri v škole

My pedagógovia pozorujeme, že záujem detí o športovanie z roka na rok klesá. Aj to bol dôvod prečo sme sa zapojili do projektu Tréneri v škole. Je to program zameraný na skvalitnenie a zatraktívnenie hodiny Telesnej a športovej výchovy zážitkovým spôsobom výučby, budovaní pozitívneho vzťahu k športu a prehĺbenie záujmu detí o šport a zároveň aj rozvíjanie ich všestrannej pohybovej gramotnosti na prvom stupni základných škôl. Vďaka vyškolenému profesionálnemu trénerovi budú mať žiaci atraktívne a inovatívne vyučovacie hodiny. Žiaci si vyskúšajú rôzne druhy športov, precvičia si základy lokomócie, loptové hry, rytmické a koordinačné základy hravou formou. Program- aktívne zapája aj pani učiteľky, ktoré tvoria tandem s profesionálnym trénerom. Zároveň vybavia školy aj športovo-edukatívnymi pomôckami. Veľkú radosť našim žiakom spravil aj maskot projektu sloník Cvičko, ktorý dnes zavítal medzi nich.