Ponuka záujmových činností

Ponuka záujmových útvarov (ZÚ) v šk. roku 2022/2023
Názov ZÚ Vedúca/i ZÚ Určené pre žiakov (roč.) Predpokladaný deň v týždni Pozn.
Volejbal Salak 5.-7. ročník streda D, CH
Florbal 2 Salak 5.-9. ročník utorok, štvrtok CH
Volejbal Salak 8.-9. ročník štvrtok D, CH
Angličtina hrou Kmecová 4.-6. ročník utorok D, CH
Hravá gymnastika Capková 1.-2. ročník utorok D, CH
Futsal Leško 5.-9. ročník pondelok CH
Turistický Leško 5.-9. ročník víkendy D, CH
Turistický Kajlová 6.-7. ročník víkendy D, CH
Stolný tenis Somošová 2.-9. ročník utorok D, CH
Cesta k úspechu – Slovenský jazyk Vasilenko 9. ročník
Cesta k úspechu – Slovenský jazyk Križanová 9. ročník
Cesta k úspechu – matematika Pavelčáková 9. ročník
Cesta k úspechu – matematika Harmincová 9. ročník
Malý turista Képesová 3.-4. ročník
Čitateľský krúžok Hančikovská 3.-4. ročník
Historický krúžok Pangrácová 5.-6. ročník streda
Hrame sa s PC Losenká  1.-4. ročník pondelok
Robotika Macková  3. -9. ročník pondelok
Florbal 1 Cehuľová 3. ročník  streda CH
Šikovníček (pre tvorivé tvory 🙂 Mamrillová 2.-3. ročník pondelok, streda CH,  D
Akadémia Mateja Tótha Salak, Capková 1.- 4. ročník pondelok, piatok CH,  D
Basketbal TYDAM Sabol 1.- 5. ročník D
Basketbal GALAXY Sehnálek 2.-3. ročník CH
Karate UNION Bozogáň 1. -9. ročník
Angličtina inak 1 – konverzácie Štrusová 8. ročník pondelok, utorok, streda
Angličtina inak 2 – konverzácie Štrusová 9. ročník pondelok, utorok, streda

Pozn.: V prípade nízkeho záujmu zo strany žiakov a rodičov sa ZÚ neotvorí!

Popis a zameranie  niektorých ZÚ si môžete pozrieť nižšie:

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším  zameraním je výchova dievčat od najmenších kategórií až po ženskú zložku z tých dievčat, ktoré boli klubom vychovávané. Veľa dievčat bolo v tomto klube vychovaných  pre ženskú zložku a preto sme sa rozhodli, že od sezóny 2020/2021 otvárame v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach dievčenský basketbalový krúžok, ktorý by fungoval dva krát do týždňa a to v dňoch  utorok a v štvrtok po jednej hodine. Zameranie tohto krúžku by bolo na všeobecnú  pohybovú  prípravu a ovládanie lopty. Nábor by bol v triedach od 1. – 5. roč. Po dobe trénovania troch až štyroch  mesiacov by dievčatá mali aj  tretí tréning spoločný s ostatnými prípravkami dievčat. Presné  informácie ohľadom  krúžku dostanú dievčatá druhý septembrový týždeň pri nábore v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Ak by ste sa chceli skôr informovať ohľadom basketbalového krúžku tak môžete na mailovej adrese:
sabol10@centrum.sk , alebo tel. kontakt:  0917 336 043  Vedúci ZÚ: Martin Sabol
Angličtina inak – konverzácie
je záujmový útvar, ktorý sa zaoberá angličtinou inak ako na klasických vyučovacích hodinách. Je sprevádzaná zábavou a príkladmi, ktoré viete využiť v praxi.
Pomôže vám so zlepšením konverzácie, aj s ľuďmi, ktorí hovoria anglicky ako svojím materinským jazykom. Rozšíri vašu slovnú zásobu, dokonca vám zjednoduší cestu na strednú školu.
Angličtina inak 2 – konverzácie je určená pre žiakov 9. roč.
Angličtina inak 1 – konverzácie je určená pre žiakov 8. roč.
Vedúca ZÚ: Mgr. Silvia Štrusová
Basketbal GALAXY Prvoradým a hlavným cieľom Športového Basketbalového Klubu GALAXY Košice je, zapojiť do basketbalového diania čo najviac chlapcov, a už od ranného veku v nich rozvíjať vzťah k športu, v našom prípade k basketbalu.
Dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými hráčmi, množstvo dosiahnutých výsledkov v minulosti, či množstvo hráčov, ktorí hrali, alebo ešte aj hrajú basketbal na ligovej či medzinárodnej úrovni, svedčia o poctivom a maximálne zodpovednom  prístupe k tréningovému procesu. A práve zodpovednosti, disciplíne a basketbalovému umeniu chceme  naučiť aj Vášho syna. Od nového šk. r. – 2021/2022 pokračujeme v rozširovaní členskej základne ŠBK GALAXY Košice na ZŠ Belehradská, kde začíname s pravidelnou všeobecnou športovou  prípravou pre našich nových  hráčov – najmä žiakov 2. a 3. ročníka (príp. aj prváčikov), ktorá postupne prejde do špecializovanej basketbalovej prípravy.
Rôzne informácie, zaujímavosti, galériu a pod., o našom basketbalovom klube nájdete na : www.basketgalaxy.sk
Rozdelenie tréningového procesu na ZŠ Belehradská 21, Košice, Vám bude včas spresnené a budete ho môcť nájsť aj na našej stránke. Vedúci ZÚ: Ing. Ivan Sehnálek
Hráme sa s PC Záujmový útvar je určený žiakom  I. stupňa. Je zameraný na zvyšovanie informatických zručností žiakov. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s detskými programovacími prostrediami ako aj rôznymi aplikáciami, vhodnými na zvyšovanie bádateľských a algoritmických   schopností s prihliadnutím na vek žiaka. Každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca: ZÚ: Mgr. Ivana Losenská
Robotika Záujmový útvar je určený pre žiakov 3. – 9. ročníka. Je zameraný na rozvíjanie bádateľských zručností, kreativity, algoritmického a logického myslenia prostredníctvom práce s Lego Spike stavebnicami a prislúchajúcim programovacím prostredím. V rámci práce so stavebnicami si žiaci rozvíjajú kompetencie a zručnosti samostatnej práce ako aj práce v skupine. Každý pondelok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca: ZÚ: Ing. Lenka Macková, PhD.
O2 Športová akadémia M. Tótha Tréningy sú zamerané na všeobecnú športovú pohybovú prípravu žiakov 1. -5. roč. ZŠ s cieľom, aby deti nadobudli čo najlepšie pohybové návyky a získali dobrý základ pre budúce pokračovanie v hociktorom športe. Tréningy prebiehajú 2x týždenne (so začiatkom o 14:00 hod.) v trvaní 60 minút. Všetko prebieha formou hier, kde si deti ani neuvedomujú, že trénujú. Poplatok je 24€ mesačne. Garantom tejto akadémie je olympijský víťaz Matej Tóth. Limitovaný počet detí je max. 20. Akadémia nie je ZÚ vedený pod CVČ Košice! Vedúci ZÚ: Mgr. Veronika Capková, Mgr. Peter Salak
Florbal 2 ZÚ je zameraný na prirodzené lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností, osobné zdokonaľovanie, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pripraviť žiakov na úspešnú reprezentáciu školy na rôzne športové podujatia. ZÚ je určený pre chlapcov 5. – 9. roč. Každý utorok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúci ZÚ: Mgr. Peter Salak
Florbal 1 Naučiť žiakov základy florbalu (začiatočníkov), pokročilejších žiakov zdokonaliť v hre – techniku práce s florbalkou, útočné a obranné činnosti, hru dvoch družstiev. ZÚ je určený pre chlapcov 3. roč. Začiatok od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Katarína Cehuľová
Stolnotenisový krúžok Základné činnosti stolného tenisu, forhand, beckhand, dvojhry, štvorhry, počítanie pri hre, turnaje. ZÚ je určený pre chlapcov a dievčatá  2. – 9. roč. Každú stredu od 14:00 do 16:00 hod. Vedúca ZÚ: Mgr. Jarmila Somošová
Veselá veda Krúžok Veselej vedy je určený pre žiakov 1.-5.ročníka. Jeho poslaním je rozvoj detí, ich prirodzenej zvedavosti a talentov prostredníctvom podpory záujmu o skúmanie praktických vecí okolo seba, prírody a jej zákonitostí. Deti majú k dispozícii svoje vedecké pomôcky, vedecký denník, a vďaka skúsenosti s objavovaním získavajú pozitívny postoj k svetu vedy, výskumu a k technickým odborom. Ako z cukríkov a sódy vyrobiť gejzír? A aký bude vysoký? Môže voda tiecť do kopca? Ako urobiť obrie bubliny? To všetko a omnoho viac preskúmame a otestujeme. Vlastnoručne. Cena krúžku: 59 euro/polrok (1 hodina týždenne, 60 min.).

Informácie o krúžku nájdete tu.

Prihlášky na krúžok Veselej vedy nájdete tu.

www.veselaveda.sk