Záverečné hodnotenie žiakov

Riaditeľka Základnej školy, Belehradská 21 v Košiciach v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 20. apríla 2020 a po prerokovaní na zasadnutiach MZ a PK,  na pedagogickej rade dňa 27. apríla 2020 rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov školy v školskom roku 2019/2020.

1. ročníku sa záverečné hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

2. – 9. ročníku budú žiaci hodnotení známkou v týchto predmetoch:

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

NEMECKÝ JAZYK

ANGLICKÝ JAZYK

RUSKÝ JAZYK

MATEMATIKA

VLASTIVEDA

PRÍRODOVEDA

PRVOUKA

FYZIKA

BIOLÓGIA

CHÉMIA

DEJEPIS

GEOGRAFIA

OBČIANSKA NÁUKA

V predmetoch:

ETICKÁ VÝCHOVA

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

INFORMATIKA

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

HUDOBNÁ VÝCHOVA

PRACOVNÉ VYUČOVANIE

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

TECHNIKA

 na vysvedčení budú mať žiaci uvedené  „absolvoval/absolvovala„.

                                                                                                             Mgr. Mária Horváthová

                                                                                                                    riaditeľka školy