Základné organizačné pokyny k prevádzke školy od 5.9.2022

Predloženie dokumentov  potrebných   pred prvým vstupom do školy 5.9.2022

 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (elektronické tlačivo v EduPage – .pdf, .docx) – zasielať od 03.09. do 04.09.2022 do 16:00 hod. 
 2. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti (príloha č. 1) – ( v prípade ak rodič nemôže zaslať elektronicky) odovzdať vytlačené a podpísané triednej učiteľke 05.09.2022 ráno pri vstupe do budovy školy

V prípade neodovzdania potrebných dokumentov, žiakovi ani zákonnému zástupcovi nebude umožnený vstup do budovy školy.

 Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do   základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2022/2023.

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 • Rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka (elektronicky alebo v prinotvej podobe, viď. prílohu č.1 vyššie).
 • V prípade, že rodič nepredloží „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, dieťa/žiak sa považuje za príznakového, a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 • Ak dieťa/žiak neprišiel v sprievode rodiča do školy a nepredložil „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, bude dieťa/žiak umiestnené do izolačnej miestnosti a následne budeme kontaktovať rodiča.

Ospravedlnenie neprítomnosti

 • Pri absencii viac ako 5 (žiak) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).
 • Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky.

Ošetrovné člena rodiny (OČR)

 • Rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede alebo vo viacerých triedach žiaka do 11 rokov, alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Rodič môže zažiadať o OČR priamo na webovej stránke Sociálnej poisťovne https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadosti-o-ocr. Ak rodič nechá žiaka doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká.

Domáce samotestovanie

 • Rodičia, nie sú povinní vykazovať vykonanie antigénového samotestu.
 • Testovanie sa realizuje preventívne, resp. podľa potreby, v prípade opätovného výskytu ochorenia COVID-19.
 • V prípade, že žiak mal pozitívny výsledok antigénového samotestu, rodič žiaka bezodkladne oznámi túto skutočnosť všeobecnému lekárovi, škole a žiak ostáva doma.
 • Prevádzka školy bude prebiehať od 6:00 hod – do 17:00 hod., pričom budú dodržané podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb žiakov (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta).
 • V prevádzke bude školská jedáleňškolský klub detí.
 • Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia. Žiak prevedie dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom hneď po vstupe do budovy školy.
 • Podmienky vstupu do školy budú zverejnené na všetkých vstupoch do budovy školy a na webovej stránke školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí sú povinní bezodkladne vyzdvihnúť.

Izolácia a karanténa

 • Izolácia je obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na COVID-19. Izolácia trvá po dobu 5 dní, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín izolácie nevyskytnú klinické príznaky od dátumu testovania s pozitívnym výsledkom alebo od objavenia prvých klinických príznakov ochorenia.
 • Koniec izolácie určuje lekár len v prípade výskytu klinických príznakov. Všeobecný lekár nevydáva potvrdenie o ukončení izolácie.
 • Po ukončení 5-dňovej izolácie je osoba povinná mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
 • Žiaci po skončení izolácie v škole a v školskom zariadení môžu použitie respirátora nahradiť rúškom.
 • Karanténa je pre osobu, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na COVID-19.
 • Úzky kontakt zostáva v karanténe iba vtedy, ak jeho všeobecný lekár posúdi karanténu ako potrebnú (zo zreteľov hodných epidemiologických dôvodov, ktorými sú najmä dlhodobý úzky kontakt s osobou pozitívnou na ochorenie, ohrozenie imunodeficientnej osoby na pracovisku) a zároveň, ktorá prišla do úzkeho kontaktu s osobou, ktorá sa neskôr stala osobou pozitívnou na ochorenie, a to počas obdobia dvoch dní:
  • – pred dňom odberu vzorky biologického materiálu do skončenia izolácie
  • – pred objavením sa prvých klinických príznakov ochorenia u osoby do skončenia jej izolácie.
 • Karanténa končí pri bezpríznakovom priebehu po 5 dňoch. V prípade výskytu klinických príznakov počas karantény rodič telefonicky alebo e-mailom kontaktuje všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak sa rodič nedokáže skontaktovať so všeobecným lekárom svojho dieťaťa, postupuje podľa manuálov zverejnených na webovej stránke: https://pediatridetom.sk/

Prevádzka školskej jedálne

 • Prevádzka školskej jedálne bude zabezpečená obvyklým spôsobom.
 • Obed sa bude vydávať za stanovených hygienických podmienok.
 • Zákonný zástupca žiaka prihlási svoje dieťa na stravovanie v ŠJ záväznou prihláškou https://zsbelehradska.sk/xxxx/skolska-jedalen/ .
 • Podávanie obedov začína 9.2022
 • Odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky: 0917112403, mailom: jedalenzsbelehradska@gmail.com .
 • Rodič je povinný nahlásiť žiaka na obed v prípade neskorého príchodu na vyučovanie.
 • Žiak pri odbere obeda musí použiť osobný čip pre stravovací systém.

Prevádzka ŠKD

 • Prevádzka ŠKD bude v čase od od 6:00 hod – do 17:00 hod.
 • Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa podľa pokynov ŠKD, ktorá nájdete na:

                 https://zsbelehradska.sk/oznam-skd-dolezite-informacie/

V Košiciach  30.08.2022                                                                                                            Mgr. Mária Horváthová

                                                                                                                                                                riaditeľka školy