Základné organizačné pokyny k prevádzke školy od 2. septembra 2021

Predloženie dokumentov  potrebných   pred prvým vstupom do školy 2.9.2021

 1. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 2. elektronické tlačivo v EduPage – zasielať od 31.8. do 01.09.2021 do 16:00 hod. ,
 3. príloha č. 1 – odovzdať vytlačené a podpísané triednej učiteľke 02.09.2021 ráno pri vstupe do budovy školy
 4. príloha č. 2 – len pre zákonných zástupcov žiakov 1. ročník (do budovy bude umožnený vstup len jednému zákonnému zástupcovi prváka)

V prípade neodovzdania potrebných dokumentov, žiakovi ani zákonnému zástupcovi nebude umožnený vstup do budovy školy. 

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do   základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
 • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
 • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej základnej školy a školského klubu detí na školský rok 2021/2022.
 • Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti ( príloha č.1 ). V prípade, že rodič nepredloží vyhlásenie považuje sa žiak za príznakového a je potrebné, aby rodič kontaktoval všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý ho bude ďalej usmerňovať.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy, aby mohli byť obratom identifikované úzke kontakty za 2 dni pred jeho testovaním.
 • Zákonný zástupca môže žiaka ospravedlniť na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť Potvrdenie o chorobe od všeobecného lekára pre deti a dorast, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť na vyučovaní, z čoho vyplývajú rôzne následky.
 • Zákonný zástupca má nárok na ošetrovné (OČR) v prípade prerušenia vyučovania v triede žiaka do 11 rokov alebo ak žiak vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia detského lekára.
 • Prevádzka školy bude prebiehať od 6:00 hod – do 17:00 hod., pričom budú dodržané podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb žiakov (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta).
 • V prevádzke bude školská jedáleňškolský klub detí.
 • Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia. Žiak prevedie dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom hneď po vstupe do budovy školy.
 • Podmienky vstupu do školy budú zverejnené na všetkých vstupoch do budovy školy a na webovej stránke školy.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí sú povinní bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy.
 • Učiteľ/vychovávateľ zabezpečí časté a intenzívne priame vetranie v miestnosti, v ktorej je skupina žiakov. Opakovane upozorňuje žiakov na dodržiavanie hygienických pravidiel pri kašľaní a kýchaní.
 • Presuny skupín žiakov, návšteva toaliet, jedálne a pohyb po chodbách, bude organizovaný a koordinovaný tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.

 

Každý žiak musí mať so sebou: 

 • Dve rúška (jedno si nasadí pre vstupom do školy a jedno náhradné hygienicky zabalené v školskej taške).
 • Prezuvky – prezúva sa od 3.9.2021
 • Papierové vreckovky.
 • V prípade potreby aj vlastný dezinfekčný gél ( nie je podmienkou – zabezpečí škola ).

 

Prevádzka školskej jedálne: 

 • Prevádzka školskej jedálne bude zabezpečená obvyklým spôsobom, s prihliadnutím, aby sa deti medzi skupinami nemiešali.
 • Obed sa bude vydávať za stanovených hygienických podmienok.
 • Zákonný zástupca žiaka prihlási svoje dieťa na stravovanie v ŠJ záväznou prihláškou https://zsbelehradska.sk/xxxx/skolska-jedalen/ .
 • Podávanie obedov začína 9.2020
 • Odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky: 0917112403, mailom: jedalenzsbelehradska@gmail.com .
 • Rodič je povinný nahlásiť žiaka na obed v prípade neskorého príchodu na vyučovanie.
 • Žiak pri odbere obeda musí použiť osobný čip pre stravovací systém.

 

Prevádzka ŠKD:

 • Prevádzka ŠKD bude v čase od od 6:00 hod – do 17:00 hod.
 • Zákonný zástupca zapíše svoje dieťa podľa pokynov ŠKD, ktorá nájdete na:

https://zsbelehradska.sk/oznam-skd-o-zaciatku-skolskeho-roka-2021-22/

V Košiciach  30.08.2021

   Mgr. Mária Horváthová

 Riaditeľka školy