Základné organizačné pokyny k prevádzke školy od 1. júna 2020

Predloženie dokumentov  potrebných   pred prvým vstupom do školy 1.6.2020

 1. Vyhlásenie o zdravotnom stave žiaka ( Príloha 1 – pdf, Príloha 1 – editovateľná )
 2. Prehlásenie o odchode žiaka zo školy ( Príloha 2 – pdf, Príloha 2 – editovateľná)

V prípade neodovzdania potrebných dokumentov, žiakovi nebude umožnený vstup do školy.

 

 • Žiaci, ktorí sú prihlásení na prezenčnú formu vzdelávania budú rozdelení do 19 skupín (tried).
 • Prevádzka školy bude prebiehať od 7:00 hod – do 16:00 hod., pričom budú dodržané podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb žiakov (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta).
 • K úprave skupín škola pristúpi len v prípade potreby (počet prítomných žiakov) v týždenných intervaloch vždy od pondelka.
 • Nový žiak (žiak z dištančnej formy) môže nastúpiť na prezenčnú formu vzdelávania po predchádzajúcej konzultácii s vedením školy (vedenie školy monitoruje dochádzku žiakov a vytvára skupiny) a po splnení všetkých podmienok.
 • Žiaci, ktorí nevyužijú možnosť prezenčnej formy vzdelávania, sa budú vzdelávať dištančnou formou (nie on-line) podľa pokynov vyučujúcich. Žiaci 6. – 9. ročníka pokračujú v doposiaľ zaužívanej forme.
 • V 1. – 4. ročníku bude vyučovanie realizované blokovým/tematickým spôsobom vzdelávania do 11:30 hod., pričom budú dodržané podmienky pre napĺňanie psychohygienických potrieb žiakov (odpočinok, jedlo, nápoje, toaleta). Cieľom vzdelávacích aktivít bude precvičovanie a upevňovanie učiva hlavných vzdelávacích oblastí s prepojením na vedľajšie vzdelávacie oblasti (výchovy). Žiakom nebudú zadávané domáce úlohy a ich výkony nebudú hodnotené známkou.
 • V 5. ročníku bude vyučovanie prebiehať do 13:05 hod.
 • V prevádzke bude školská jedáleňškolský klub detí.
 • Žiaci musia prichádzať a odchádzať zo školy v sprievode dospelej osoby (zákonného zástupcu, osoby žijúcej v spoločnej domácnosti so žiakom) podľa  stanoveného harmonogramu, ktorý nájdete v tab. č.1. Po vyjdení z budovy školy sa žiaci a sprevádzajúce osoby nezdržiavajú pred školou, ale odchádzajú domov.
 • Pred vstupom do školy bude žiak so sprevádzajúcou osobou stáť v rade, pričom medzi sebou dodržiavajú 2 metrové odstupy. Žiak si pred vstupom do budovy školy nasadí rúško. Poverený zamestnanec vykoná pred vstupom do budovy ranný filter – odmeria  žiakovi teplotu bezdotykovým teplomerom.
 • Do budovy vstúpia iba žiaci, ktorí nevykazujú známky ochorenia. Žiak prevedie dezinfekciu rúk dezinfekčným prostriedkom a vstúpi do budovy školy. Sprevádzajúce osoby do budovy školy nevstupujú.
 • Ak žiak v priebehu dňa bude vykazovať niektorý z možných príznakov COVID-19, bude umiestnený do samostatnej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí sú povinní bezodkladne vyzdvihnúť. O podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ tak, ako je to v prípade iných infekčných ochorení.
 • Pri prvom nástupe žiak odovzdá pedagógovi písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha 1).
 • Toto písomné vyhlásenie je potrebné odovzdať škole po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni.
 • Žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno – vzdelávací proces/výchovná činnosť v ŠKD.
 • Vyučovanie/výchovná činnosť prebieha v triedach s jedným vyučujúcim /vychovávateľom, nebude dochádzať k migrácii žiakov medzi jednotlivými skupinami.
 • Učiteľ/vychovávateľ zabezpečí časté a intenzívne vetranie v miestnosti, v ktorej je skupina žiakov.
 • Presuny skupín žiakov, návšteva toaliet, jedálne a pohyb po chodbách, bude organizovaný a koordinovaný tak, aby boli minimalizované kontakty ako medzi skupinami, tak jednotlivcami, vrátane zamestnancov školy.
 • Pobyt žiakov v areáli školy bude koordinovaný.

Každý žiak musí mať so sebou: 

 • dve rúška (jedno si nasadí pre vstupom do školy a jedno náhradné hygienicky zabalené v školskej taške),
 • prezuvky – v prípade, že ich v škole nemá,
 • papierové vreckovky,
 • v prípade potreby aj vlastný dezinfekčný gél / nie je podmienkou – zabezpečí škola /.

Prevádzka školskej jedálne:

 • Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod.
 • Prevádzka školskej jedálne bude zabezpečená tak, aby sa deti medzi skupinami nemiešali. Obed sa bude vydávať za stanovených hygienických podmienok.
 • Zákonní zástupca žiaka prihlasuje dieťa a odhlasuje dieťa zo školského stravovania 24 hod vopred obvyklým spôsobom.
 • Odhlásiť sa zo stravy je možné telefonicky: 055 6362738, 0911 845014, mailom: jedalenzsbelehradska@gmail.com
 • Rodič je povinný nahlásiť žiaka na obed v prípade neskorého príchodu na vyučovanie.
 • Diétna strava sa nepodáva.
 • Žiak pri odbere obeda musí použiť osobný čip pre stravovací systém.

Prevádzka ŠKD:

 • V ŠKD budú žiaci zaradení do rovnakých  skupín ako dopoludnia (aj počas obeda).
 • Rodič pred prvým nástupom vyplní lístok s časom a spôsobom odchodu dieťaťa aj tí, ktorí nenavštevujú ŠKD ( príloha 2)
 • Popoludňajšie aktivity budú vyplývať z dopoludňajšieho tematického zamerania a z obsahu činnosti ŠKD.
 • Činnosť bude so žiakmi realizovať vychovávateľka alebo poverený pedagóg.
 • Popoludňajšie aktivity budú organizované tak, aby bolo možno v prípade priaznivého počasia väčšiu časť dňa tráviť vonku (areál školy) a venovať sa telesno-výchovným aktivitám.
 • Žiaci odchádzajú z ŠKD podľa časového  harmonogramu odchodu.

Časový harmonogram odchodu žiakov