Vítame Vás na stránke výchovného poradenstva!

„Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš sám.“

 Moderná škola a program výchovy a vzdelávania sa v dnešnej dobe nezaobíde bez podporných služieb škole. Jednou z nich je výchovné poradenstvo.

Výchovnou poradkyňou na našej škole je Mgr. Marta Susányiová, ktorá Vám  poskytne pomoc alebo radu týkajúcu sa výchovno-vzdelávacieho procesu.
 Konzultačné hodiny Pondelok:  14.00   –  15.00 v kabinete VP pre rodičov
(odporúčam vopred si dohodnúť termín stretnutia)
Pre žiakov podľa potreby počas školského dňa.
Kto je výchovný poradca ?

 

 •  je odborníkom prvého kontaktu v systéme výchovného poradenstva na školách
 •  je jedným z článkov systému výchovného poradenstva, ktorý tvoria: pedagogicko-psychologická poradňa, špeciálnopedagogická poradňa, detské integračné centrum, výchovný poradca, školský psychológ a školský špeciálny pedagóg
 • pôsobí v základných, stredných, špeciálnych školách, a ak je to účelné aj v školských zariadeniach,  je pedagogickým zamestnancom školy, úlohy si plní popri svojej pedagogickej činnosti
 • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu, zabezpečuje prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti 
 • poskytuje metodickú a informačnú pomoc žiakom, pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa, jeho činnosť  metodicky usmerňuje príslušná pedagogicko-psychologická poradňa.

Aké sú úlohy výchovného poradcu na škole ? 

Úlohy informačné : poskytuje pomoc pri riešení otázok, ktoré sa týkajú študijných, profesijných,  poradenských informácií pre žiakov, rodičov, pedagógov. 
Úlohy odborno-metodické : ide o poskytovanie odborných rád a metodickej pomoci triednym učiteľom, ostatným vyučujúcim, vychovávateľom. 
Úlohy diagnostické : v týchto súvislostiach ide o presadzovanie a realizáciu metód pedagogickej diagnostiky, metód usmerňovania profesijného vývinu, metód prístupu k problémovým žiakom a pod. 
Úlohy poradenské : ide o poradenskú pomoc a rady poskytované žiakom, rodičom a pedagógom pri riešení individuálnych problémov žiakov (osobnostných, študijných, profesijných) .
Kedy vyhľadať výchovného poradcu?
 • ak sa objavujú  zlé vzťahy v triede, doma
 •  ak potrebujete poradiť s výberom strednej školy                        
 • ak žiakovi niekto ubližuje, šikanuje ho
 • ak  pribúdajú problémy s učením, so správaním
 • ak máte potrebu poradiť sa, vyrozprávať, zdôveriť …
 Voľba strednej školy – dôležitý krok v živote človeka:
Žiak si môže podať 2 prihlášky na SŠ (3 v prípade, ak si podáva prihlášku aj na SŠ, ktorá vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností  a talentu). Na prihláške sú uvedené osobné údaje žiaka, výsledky celoslovenského testovania žiakov 9.ročníkov, koncoročné známky od 6.ročníka, potvrdenie zdravotného stavu všeobecným lekárom pre deti a dorast (žiakom, ktorí majú zdravotné problémy, odporúčam konzultovať voľbu SŠ s lekárom). Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu v gymnáziách a do prvého ročníka päťročného vzdelávacieho programu bilingválneho štúdia je to priemerný prospech do 2,0 z povinných vyučovacích predmetov určených rámcovým učebným plánom pre druhý stupeň základnej školy na konci druhého polroka predposledného ročníka ich štúdia a na konci prvého polroka posledného ročníka ich štúdia na základnej škole.
Do študijných odborov stredných odborných škôl je to priemerný prospech do 2,75 z tých istých predmetov. Do priemeru sa nezapočítava priemer z vyučovacích predmetov s výchovným zameraním. Zároveň sa zavádza požiadavka na splnenie tejto podmienky priemerného prospechu i na konci druhého polroku posledného ročníka štúdia. Uvedené predpoklady pre prijatie sa nevzťahujú na prijatie žiakov do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu gymnázia, do prvého ročníka osemročného vzdelávacieho programu konzervatória a do prvého ročníka šesťročného vzdelávacieho programu vyššieho odborného vzdelávania. 
Zákonný zástupca žiaka potvrdí súhlas s výberom SŠ svojho dieťaťa podpisom prihlášky. Prevezme prenosný ZÁPISNÝ LÍSTOK, jeho prevzatie podpíše na ZŠ a odovzdá ho po prijatí žiaka pri zápise na SŠ.

Termíny prijímacích pohovorov:

 Talentové skúšky: 25.3. – 15.4.2016
1.      kolo 1.termín prijímacích skúšok:
1.      kolo 2.termín prijímacích skúšok:  
2.      kolo prijímacích skúšok:
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka:

Zopár dobrých rád ako sa správne učiť

Čo sa odporúča:
 •  najlepšie medzi treťou a piatou hodinou poobede, keď vrcholí schopnosť sústredenia 
 • učiť sa dá aj medzi siedmou a ôsmou večer, schopnosť sústrediť sa je však slabšia
 • vo vlastnej izbe alebo aspoň kútiku, bez rušivých momentov           
 • pravidelne, asi hodinu až hodinu a pol denne
 • text si raz- dvakrát prečítať     
 • po doučení si povedať nahlas osvojenú látku
 • robiť si v škole kvalitné poznámky
 • počas učenia si robiť  prestávky ako v škole

Čo sa neodporúča :

 • učiť sa tesne pred spánkom
 • učiť sa v rušivom prostredí (zapnutý televízor, návšteva ) 
 • kričať na deti, keď nechápu 
 • deťom pri učení stále pomáhať- lepšie je naučiť ich, akoby sa mali učiť samy
 • odkladať si učivo a úlohy na poslednú chvíľu 
 • učiť sa najskôr obľúbené predmety a až potom náročné či neobľúbené, neostane už na ne energia
 • robiť si najskôr domáce úlohy zo všetkých predmetov a potom sa učiť. Lepšie je urobiť si úlohu a hneď sa z daného predmetu aj naučiť.
Zavrieť menu