Základná škola Belehradská 21, Košice sa zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MSVVS SR) v rámci operačného programu OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 – V základnej škole úspešnejší do projektu s názvom Zvýšenie inkluzívnosti a podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na ZŠ Belehradská.

Popis projektu:

Úlohou projektu je vytvorenie a obsadenie pracovného miesta pre 5 asistentov učiteľa, 1 školského psychológa a  špeciálneho psychológa ako nástroja integrácie žiakov so ŠVVP, príp. závažnými zdravotnými znevýhodneniami do hlavného prúdu procesu vzdelávania. Zabezpečenie 5 asistentov učiteľa, školského psychológa a špeciálneho pedagóga je nevyhnutné pre  žiakov s ŠVVP, predovšetkým pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti, resp. z viacnásobným postihnutím (vzdelávaní podľa variantu A), ako nástroj podpory inklúzie s dôrazom na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov z MRK. Žiakov s ŠVVP a so závažnými zdravotnými znevýhodneniami pribúda. Nastávajú problémy s včasným určením problému, diagnózy a špeciálnych potrieb žiaka. Čakacia doba na vytvorenie posudku od Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je čoraz dlhšia. Vznikajú stresové faktory, deti sú nútené navštevovať pre nich neprirodzené prostredie, čo zaťažuje aj ich rodičov (nedostatok času, sociálny status a iné). Asistenti učiteľa,  školský psychológ a špeciálny pedagóg v súčinnosti s pedagógmi školy a rodičmi/zákonnými zástupcami žiaka vytvoria kompaktný tím, ktorý prispeje k  zlepšeniu výsledkov a kompetencií. Urýchlením procesu priebežnej diagnostiky a vytvorením prirodzeného prostredia pre tieto deti napomôžeme k inkluzívnosti, k rovnakému prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu a k ich integrácii do hlavného prúdu vzdelávania.

 

www.esf.gov.sk 

www.minedu.gov.sk
 

http://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3249124&l=sk