Vyhodnotenie Európskeho týždňa boja proti drogám na našej škole.

Je za nami ďalší Európsky týždeň boja proti drogám. V tomto týždni sa u nás uskutočnilo niekoľko akcií.  Spomeniem iba niektoré z nich. Napríklad besedu s protidrogovou problematikou vo všetkých triedach 4.ročníka. Čo bolo na nej  zaujímavé ? So žiakmi besedovali členovia rovesníckej skupiny z 8.A a 8.C. Žiaci boli veľmi aktívni, snaživí a preukázali vedomosti, ktoré prekvapili aj ôsmakov. Ďalšou akciou bola úloha pre žiakov 8.ročníka pripraviť prezentáciu pod názvom Prečo ľudia užívajú drogy na PC pod vedením p. uč. Mackovej, ktorá vybrala dve prezentácie. Autorkami  sú žiačka z 8.B a 8.C triedy. Obidve budú ocenené malým darčekom za tvorivosť a vyjadrenie vlastných myšlienok.

S p. psychologičkou z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa  stretli žiaci 6.C triedy na besede s názvom nelátkové závislosti.

Neodmysliteľnou súčasťou Európskeho týždňa boja proti drogám bolo zhotovenie násteniek  žiakmi 4.-8.ročníka a ich následné hodnotenie. Kto sa stal víťazom? Každý,  ktorí ste sa snažili. Veľmi milo sme boli prekvapení, že aj žiačky 9.C zhotovili nástenku, lebo nemuseli, ale chceli. A oplatilo sa.

Bodovala 5-členná komisia v zložení p. zástupca Semanič, p. Florian Šimonová psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktorej sa  veľmi páčilo, že aj ona mohla hodnotiť nástenky a  Olívia a Dávid členovia rovesníckej skupiny. Koordinátorka prevencie p. Hamplová tentokrát iba počítala a  zapisovala.                 

Porota hodnotila nápaditosť, originalitu, ručne vyrobené predmety, estetický vzhľad. Bolo možné udeliť nulu až tri body, prípadne  ako bonus  hviezdičku. Teda najvyšší počet bodov, ktorý ste mohli získať bol 15 s piatimi hviezdičkami.

4.A získala 10 bodov  4.B 6 bodov                          4.C 12 bodov

5.A 12 bodov               5.B 9 bodov                 5.C 15 bodov

6.A 15 bodov s dvoma hviezdičkami             6.B 15 bodov s dvoma hviezdičkami

  1. C 13 bodov s jednou hviezdičkou

7.A 5 bodov                 7.B 11 bodov s jednou hviezdičkou 7.C 11 bodov

8.A 10 bodov               8.B 11 bodov               8.C 5 bodov

9.C 15 bodov s dvoma hviezdičkami

Rekapitulácia:

Tretie miesto nebolo udelené.

Druhé miesto patrí 17 žiakom 5.C triedy, ktorí získali 15 bodov.

Boli udelené tri prvé miesta za 15 bodov s dvoma hviezdičkami autorkám zo  6.A šiestim  žiačkam; zo 6.B trom žiačkam a z 9.C trom  žiačkam.

Víťazi budú ocenení Radou rodičov v decembri. Blahoželáme.

Víťazné nástenky.

Prezentácie:

Prečo ľudia užívajú drogy

Týždeň boja proti drogám