Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina ako program predčitateľskej gramotnosti v 1. ročníku.

V triedach prvého ročníka sa v našej škole vykonával Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina ako preventívny program, ktorý môže predísť ťažkostiam v čítaní. Deti v priebehu 15 – tich týždňov spolu s Majstrom Slabikom, Majstrom Dĺžňom, Hlasulienkami a Hláskojedmi Hamom a Mlkom putovali po Krajine slov a hravo sa učili rozlišovať slabiky v slovách, prvú, poslednú hlásku, umiestnenie hlások, umiestnenie dlhej slabiky v slovách a spolu s Hláskojedmi sa zoznámili aj s pojmami samohlásky a spoluhlásky. Deťom program dal základy pre uvedomenie si štruktúry slova, čo je dôležitá zručnosť pri počiatočnom čítaní.
Program viedli triedne učiteľky spolu so školskou špeciálnou pedagogičkou.

Zavrieť menu