Svetový deň vody

Voda je kolískou života na našej planéte, bez nej by život nemohol existovať. Má pre človeka nesmierny význam, s vodou sa stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života.
Význam vody pre človeka a jeho životné prostredie bol všestranne a výstižne definovaný v 12 bodoch Európskej charty o vode, ktorá bola vyhlásená Európskou radou 6.5.1968 v Štrasburgu:

1. Bez vody niet života. Je hodnotou, ktorá je pre akúkoľvek ľudskú činnosť nenahraditeľná.
2. Zásoby sladkej vody nie sú nevyčerpateľné. Treba ich chrániť, rozumne s nimi nakladať o podľa možnosti rozmnožovať.
3. Znečisťovanie vody je škodlivé pre človeka i ostatné živé tvory, ktoré od nej závisia.
4. Kvalitu vody treba udržiavať na takej úrovni, aby ju bolo možné použiť na požadované účely a najmä aby spĺňalo príslušné zdravotnícke normy.
5. Použitá voda po navrátení do spoločného zdroja nesmie mať nepriaznivý vplyv na možnosť jeho ďalšieho využívania na verejné alebo súkromné účely.
6. Zásadný význam pre zachovanie vodných zdrojov má udržiavanie primeraného rastlinného krytu pôdy, predovšetkým lesných porastov.
7. Vodné zdroje musia byť sledované o vyhodnocované.
8. V záujme zosúladenia krátkodobých o dlhodobých cieľov je potrebné, aby príslušné úrody vypracúvali plány racionálneho hospodárenia s vodnými zdrojmi.
9. Ochrana vody si vyžaduje zintenzívnenie vedeckého výskumu, výchovy odborníkov a informovanie verejnosti.
10. Voda je spoločným dedičstvom, ktorého hodnotu musia uznávať všetci. Každý je povinný využívať vodu starostlivo a hospodárne.
11. Hospodárenie s vodnými zdrojmi by malo byť organizované podľa prirodzených povodí, nie podľa politických alebo administratívnych celkov.
12. Voda nepozná hranice: ako spoločný zdroj si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu.

Rok 2013 vyhlásila Organizácia spojených národov za „Medzinárodný rok vodnej spolupráce“.
Spolupráca v oblasti vody je aj ústrednou témou tohtoročného Svetového dňa vody, ktorého cieľom je každoročne upozorňovať na stav vôd vo svete, aktuálne aj dlhodobé problémy súvisiace s vodou
a potrebu spolupráce pri jej ochrane.
Na aktivitách podporujúcich ochranu vodných zdrojov zeme a Svetový deň vody sa podieľa veľa organizácii ako FAO, UNESCO, WHO, UNICEF a ďalšie. Prístup k čistej vode je základom pre uspokojovanie ľudských potrieb. Podľa dostupných informácii v roku 2030 bude 47 % svetovej populácie žiť v oblastiach s nedostatkom vody.

Požiadavky na spotrebu vody sa neustále zvyšujú za účelom uspokojovania stúpajúcich potrieb rastúcej svetovej populácie. V súčasnosti už viac než sedem miliárd ľudí potrebuje stále viac vody pre výrobu a zabezpečenie potravín, energie, pre priemyslové a domáce použitie. Ďalším tlakom na spotrebu vody je rýchly rozvoj urbanizácie, znečisťovanie životného prostredia a zmeny klímy, ktoré ohrozujú vodné zdroje.

Spolupráca v oblasti vody má viacero podôb, napr:
 Cez hraničná spolupráca – zdieľanie podzemných zdrojov pitnej vody a povodí riek, predchádzanie prípadných sporov o využitie povodí pritekajúcich riek, finančná a technická spolupráca pri využívaní vodných zdrojov
 Výmena informácii a údajov
 Spolupráca v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania

Keďže zdroje pitnej vody sú obmedzené, je nemenej dôležité pitnou vodou neplytvať. Týmto problémom sa zaoberali už naši predkovia, o čom svedčí už staré škótske príslovie „Cenu vody objavíš len keď vyschnú studne“.