Stop Kyberšikane

V stredu 29.01.2020 sa uskutočnilo supervízne stretnutie žiakov zo VIII.C a VIII.A triedy, ktorí sú zapojení do prevencie šikanovania. Školiteľom bola Mgr. Veronika Florian Šimonová z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Témou bola prevencia kyberšikany.