ŠKOLA INKLUZIONISTOV

Základná škola Belehradská 21 sa stala jednou z 20 – tich  škôl na Slovensku, ktoré majú prívlastok Škola inkluzionistov. Ide o projekt Nadácie pre deti Slovenska, ktorého  cieľom je vnášať do škôl myšlienky inklúzie, inkluzívne hodnoty, medzi ktoré patrí rovnosť, participácia, rešpektovanie rozmanitostí, empatia a množstvo ďalších.

AKTIVITY PROJEKTU:

Vzdelávanie učiteľov

V decembri učitelia 1. a 2. stupňa absolvovali on-line vzdelávanie Inklúzia nie je ilúzia, ktorý viedla konzultantka projektu pre Košický a Prešovský kraj Mgr. Zuzana Réveszová.

Učitelia 2. stupňa sa tiež zúčastnili webinára s inšpiratívnym Dávidom Králikom, ktorý im ukázal možnosti on-line vzdelávania prostredníctvom aplikácie Escape- room.

AKTIVITY SO ŽIAKMI

Od decembra sa so všetkými žiakmi 1. ročníka realizuje školská psychologička a školská špeciálna pedagogička program Zippyho kamaráti. Žiaci už stihli prejsť 3 moduly – o pochopení vlastných pocitov a pocitov ostatných, o komunikácii a vytváraní a udržaní priateľstva.  Program sa realizoval aj v on-line prostredí počas dištančného vyučovania. Žiaci sa prostredníctvom programu učia vzájomnému rešpektu, učia sa riešiť vzniknuté konflikty primeraným spôsobom. Programom žiakov sprevádza ich priateľ lúčny koník Zippy.

AKTIVITY K SCITLIVOVANIU ŽIAKOV
K OSOBÁM SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

Vo februári v on-line prostredí prebehla aktivita pre žiakov 2. stupňa zameraná na scitlivovanie žiakov k zdravotne znevýhodneným  osobám. Pre žiakov bola pripravená simulácia dyslexie a diskusia k  nej. Do aktivity sa zapojili žiaci šiesteho siedmeho a ôsmeho ročníka. Žiaci si mohli vyskúšať bežné prežívanie žiakov s dyslexiou pri čítaní textu, písaní diktátu a plnení úloh zo slovenčiny.
Aktivitu pripravili školská špeciálna pedagogička, školská psychologička, pani učiteľky Komárová a Vasilenko.