PRIHLÁŠKY NA STREDNÉ ŠKOLY

Vážení rodičia!
Minister školstva určuje termín podávania prihlášky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2020/2021 zákonným zástupcom žiaka riaditeľovi základnej školy do 15. mája 2020. K prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na vzdelávanie na strednej škole na príslušné stredné školy do 21. mája 2020.

Spôsob realizácie podávania prihlášky na našej škole: 

Základná škola Belehradská 21 v Košiciach pristúpi k administrácii prihlášok na stredné školy dňa:
20. 4. 2020 (pondelok) v čase od 8:00 hod. do 12: 00 hod.
21. 4. 2020 (utorok) v čase od 13:00 hod. do 17: 00 hod.
Administrácia prihlášok (podpisovanie prihlášky žiakom a zákonným zástupcom žiaka, prevzatie a kontrola prihlášok) sa týka žiakov 9.ročníka, žiakov 5.ročníka, ktorí prejavili záujem o štúdium na osemročných gymnáziách a žiakov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku. Zákonný zástupca žiaka má právo zmeny SŠ do 15.5.2020.

V prípade otázok sa na nás obráťte:
zsbelehradska@centrum.sk
zsbelehradska.edupage.org
0911622736
Všetky prípadné zmeny Vám včas oznámime na webstránke školy alebo cez portál
EduPage.

Termíny prijímacích skúšok na školský rok 2020/2021:
Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr dva týždne od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Prijímacie skúšky na stredné školy na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa uskutočnia najskôr 23. júna 2020 a najneskôr do 30. júna 2020. Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa uskutočnia počas jedného kalendárneho týždňa, a to najskôr jeden týždeň od skončenia mimoriadneho prerušenia vyučovania. Konkrétne termíny pre jednotlivé stredné školy určia odbory školstva okresných úradov v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl.