Prevencia šikanovania

V priebehu školského roka rovesnícki aktivisti zo VII.A a VII.C pripravili nástenku a dve rozhlasové relácie o šikane a kyberšikane. Tému šikany a jej prevenciu kreatívnym spôsobom predstavili spolu v deviatich triedach V. ,VI. a VII. ročníka na predmetoch etická výchova, náboženská výchova a občianska náuka. Rovesníci prehĺbili svoje znalosti v oblasti prevencie a získali lepšie prezentačné a komunikačné zručnosti. Spolužiakom pomohli sa lepšie orientovať vo svojich pocitoch a správne reagovať na podozrenia zo šikany. V budúcom školskom roku 2019/2020 rovesnícki aktivisti sa plánujú zamerať na oblasť kyberšikany.