POSOLSTVO MIERU ZO ZŠ BELEHRADSKÁ 21

Prebiehajúci vojnový konflikt na Ukrajine má dosah nielen na nás dospelých, ale rovnako aj na mladú generáciu. Môže v nej vyvolávať strach, úzkosť či hnev. Aj v takýchto chvíľach sú pedagógovia v našej škole pre žiakov oporou. Snažia sa byť sprievodcami pri spracovávaní a zvládaní aj negatívnych emócií.
Rôzne zážitkové aktivity napomáhajú zmierňovať nežiadúce dopady súčasnej situácie na žiakov. To sa nám potvrdilo pri výnimočnej celoškolskej akcii, ktorou sme chceli vyjadriť detskú túžbu po mieri. Akcia s názvom „SVETU MIER“ začínala výtvarnou súťažou s mierovou tematikou. Následne sa žiaci presunuli na školské ihrisko. Spoločným zoskupením a vypustením bielej holubice dali jasne najavo, po čom túžia. Autorkou a realizátorkou tejto neopakovateľnej a silno emočnej aktivity bola pani učiteľka Mgr. Oľga Blanárová, za čo jej patrí môj obdiv a úprimné poďakovanie.

Mgr. Mária Horváthová
riaditeľka školy