PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV V ŠK. ROKU 2020/2021

Názov ZÚ

Informácie o ZÚ

Basketbal ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE Basketbalový klub ŠŠK TYDAM UPJŠ KOŠICE  vychováva aj dievčenskú aj ženskú zložku. Naším zameraním je výchova dievčat od najmenších kategórií až po ženskú zložku z tých dievčat, ktoré boli klubom vychovávané. Veľa dievčat bolo v tomto klube vychovaných  pre ženskú zložku a preto sme sa rozhodli, že by sme od sezóny 2020/2021 otvorili v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach dievčenský basketbalový krúžok, ktorý by fungoval dva krát do týždňa a to v dňoch utorok a v štvrtok po jednej hodine. Zameranie tohto krúžku by bolo na všeobecnú pohybovú prípravu a ovládanie lopty. Nábor by bol v triedach od 1. – 5. roč. Po dobe trénovania troch až štyroch mesiacov by dievčatá mali aj  tretí tréning spoločný s ostatný mi prípravkami dievčat. Presné  informácie ohľadom krúžku dostanú dievčatá prvý septembrový týždeň pri nábore v ZŠ Belehradská 21 v Košiciach. Ak by ste sa chceli skôr informovať ohľadom basketbalového krúžku tak môžete na mailovaj adrese:
sabol10@centrum.sk , alebo tel. kontakt:  0917 336 043
Basketbal GALAXY Prvoradým a hlavným cieľom Športového Basketbalového Klubu GALAXY Košice je, zapojiť do basketbalového diania čo najviac chlapcov, a už od ranného veku v nich rozvíjať vzťah k športu, v našom prípade k basketbalu.
Dlhoročné skúsenosti s prácou s mladými hráčmi, množstvo dosiahnutých výsledkov v minulosti, či množstvo hráčov, ktorí hrali, alebo ešte aj hrajú basketbal na ligovej či medzinárodnej úrovni, svedčia o poctivom a maximálne zodpovednom prístupe k tréningovému procesu. A práve zodpovednosti, disciplíne a basketbalovému umeniu chceme naučiť aj Vášho syna. Od nového šk.r. – 2020/2021 pokračujeme v rozširovaní členskej základne ŠBK GALAXY Košice na ZŠ Belehradská, kde začíname s pravidelnou všeobecnou športovou  prípravou pre našich nových hráčov – najmä žiakov 2. a 3. ročníka (príp. aj prváčikov), ktorá postupne prejde do špecializovanej basketbalovej prípravy.
Rôzne informácie, zaujímavosti, galériu a pod., o našom basketbalovom klube nájdete na : www.basketgalaxy.sk
Rozdelenie tréningového procesu na ZŠ Belehradská 21, Košice, Vám bude včas upresnené a budete ho môcť nájsť aj na našej stránke.
O2 Športová akadémia Mateja Tótha Tréningy sú zamerané na všeobecnú športovú pohybovú prípravu detí prvého stupňa ZŠ s cieľom, aby deti nadobudli čo najlepšie pohybové návyky a získali dobrý základ pre budúce pokračovanie v hociktorom športe. Tréningy prebiehajú 2x týždenne v trvaní 60 minút. Všetko prebieha formou hier, kde si deti ani neuvedomujú, že trénujú. Poplatok je 24€ mesačne. Garantom tejto akadémie je olympijský víťaz Matej Tóth. Trénerom bude Mgr. Zuzana Čajková. Limitovaný počet detí je max. 20. !!!Akadémia nie je krúžok pod CVČ Košice!
Ľudové tance V školskom roku 2020/2021 bude v ponuke krúžok ľudových tancov pre deti I. stupňa. Výučba prebieha zábavnou formou prispôsobenou pre deti od 6 do 10 rokov, kde si deti osvojujú základy ľudového tanca, ale aj spevu. Taktiež sa venujeme ľudovým zvykom a tradíciám. Krúžok je raz týždenne v trvaní 90 minút. Limitovaný počet žiakov je max. 20.
Z každého rožku trošku (tradične a s piesňou na perách) alebo „ Posiedky v škole „ ZÚ  je zameraný na všeobecný rozvoj žiakov. V dobe modernej, netradičnej je skôr zameraný na poznávanie tradičných ľudových hier, remesiel či výtvarných techník dokonca aj receptov. Súčasťou bude aj spoznávanie ľudových piesní, ktoré boli prirodzenou súčasťou každodenného života ľudí. Naučíme sa ich podľa obdobia, ku ktorému sa viažu. Obsahom budú teda aktivity, ktoré budú rozvíjať výtvarnú, hudobnú aj pohybovú a manuálnu oblasť u žiakov. ZÚ je vhodný pre žiakov 1. stupňa. Cieľom bude spolupracovať so spolužiakmi rôzneho veku, spoznať tradičnú ľudovú kultúru svojej krajiny, regiónu.
Hráme sa s PC Záujmový útvar je určený žiakom I. a II. Stupňa. Je zameraný na zvyšovanie informatických zručností žiakov. Žiaci budú mať možnosť oboznámiť sa s detskými programovacími prostrediami ako aj rôznymi aplikáciami, vhodnými na zvyšovanie bádateľských a algoritmických   schopností s prihliadnutím na vek žiaka.
Robotika pre každého Programovanie robotických modelov. Vhodné pre žiakov od 3. ročníka so záujmom o programovanie. /V prípade, že bude predlžený projekt IT akadémia – bude krúžok hradený z projektu. Ak nie potom podľa záujmu a možností, by sme ho zastrešili pod CVC/. Prihlasovanie cez formulár na stránke https://zsbelehradska.sk/robotika-pre-kazdeho/
Florbal (5- 9. ročník) dievčatá Zameraný na prirodzené lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností, osobné zdokonaľovanie, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pokračovanie v úspešnej reprezentácií školy na rôznych športových podujatiach.
Florbal pre  1. – 4. roč.

( zdôvodu naplnenia stavu sa ďalšie prihlášky už neakceptujú)

Naučiť žiakov zákady florbalu (začiatočníkov), pokročilejších žiakov zdokonaliť v hre – techniku práce s florbalkou, útočné a obranné činnsoti, hru dvoch družstiev.
Florbal (5- 9. ročník) chlapci Zameraný na prirodzené lokomočné pohyby, všestranný telesný rozvoj pohybových schopností, osobné zdokonaľovanie, rozvoj kondičných a koordinačných schopností, kompenzácia negatívnych civilizačných vplyvov, pestovanie kladných vlastností  žiakov ako samostatnosť, húževnatosť, sebaovládanie a cieľavedomosť. Rozvíjať schopnosť aktívneho využívania voľného času. Pripraviť žiakov na úspešnú reprezentáciu školy na rôzne športové podujatia.
Tvorivé dielne  – arteterapia Relaxačno- tvorivý záujmový útvar. Náplňou sú rôzne maliarske techniky, kreslenie, modelovanie, práca s prírodným materiálom, textilom, papierom s podporou relaxačnej hudby a rozprávaním príbehov. Práca v interiéri aj exteriéri. Príležitostné návštevy výstav. Pre žiakov 1. -9.  ročníka.
Čas: utorok 14.00 – 16.00
Bedminton           Pre dievčatá od 2. – 9. ročníka, ktoré sa chcú naučiť základy badmintonu a postupne sa v ňom zdokonaľovať. Cieľom krúžku je zoznámiť deti s týmto rýchlym a zaujímavým športom, ktorý rozvíja postreh, koordináciu a ako bonus si pri ňom rozhýbete všetky svaly tela. V závere hodiny rozvíjame loptové a relaxačné hry, pri ktorých sa deti „vybláznia“ a odreagujú.
Stolnotenisový krúžok Základné činnosti stolného tenisu, forhand, beckhand, dvojhry, štvorhry, počítanie pri hre, turnaje.
Vybíjaná Hra – základné pravidlá, rôzne druhy prihrávok, hravé činnosti s loptami, vzájomné turnaje.

 

Časový harmonogrma krúžkov v  šk. roku 2020/2021