Pokyny školskej jedálne v súvislosti so štátnou dotáciou

Žiadame Vás o vrátenie vyplnenej a podpísanej návratky do 03.09.2019


– od 01. 09. 2019 nastali zmeny v školskej jedálni stravné bude dotované štátnou dotáciou v sume 1,20 €

– bolo zmenené aj finančné pásmo podľa vekových kategórii stravníkov a to: I.st.  1,15 €,II.st. 1,23 €

– stravníci II. stupňa budú doplácať za 1 obed 0,03 € /t.j. priemerná platba za rok 6 €/

prihlášky na stravovanie v škol.roku 2019/2020 rodičia odovzdávali v máji 2019 a sú záväzné na stravovanie od septembra 2019

– 1. roč. vypisovali a odovzdávali prihlášky na stravovanie pri zápise a sú záväzne a rozdelené do príslušných tried podľa zoznamov ZŠ

– v prípade zmeny po odovzdaní alebo neodovzdaní prihlášky je rodič povinný zmenu /t.j. odhlásenie alebo prihlásenie/ oznámiť v školskej jedálni a to:

Telefonicky: 055/63 62 738, mobil: 0911 845 014

Osobne: v školskej jedálni

Email: jelalenzsbelehraska@gmail.com  

Ved.ŠJ: Chomjaková Viera, spracovala adm. Talpašová Martina

Povinnosti zákonných zástupcov ohľadom školskej jedálne

– zákonný zástupca je povinný podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciach v prípade akejkoľvek neprítomnosti dieťaťa /ochorenie, návšteva lekára…/ na výchovno-vzdelávacom procese v škole dieťa odhlásiť zo stravy  alebo oznámiť neskorší príchod do školy v stanovenom čase t.j. do  8.00 hod.

ak sa žiak zúčastní na vyučovaní a neodoberie prihlásený obed je zákonný zástupca povinný uhradiť plnú výšku príspevku I.st. 1,15 €, II.st. 1,23 €

– dieťa ma nárok na dotáciu iba v prípade ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole a odoberie prihlásený obed

– odhlásenie z obedov je možné:

Telefonicky: 055/63 62 738, mob.: 0911 845 014

Email: jedalenzsbelehradska@gmail.com

Osobne: v školskej jedálni