Oznam školskej jedálne

Oznamujeme rodičom, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v školskej jedálni od septembra 2019, že tak môžu urobiť vyplnením zápisného lístka, ktorý sme rozdávali všetkým žiakom do tried.
Je potrebné uviesť triedu žiaka, do ktorej nastúpi od septembra. Vyplnený a podpísaný zápisný lístok je potrebné doručiť do školskej jedálne najneskôr do 27.05. 2019.
Bližšie informácie Vám budú podané v školskej jedálni na t.č.: 055/ 63 62 738, mob. 0911 845 014
Ved. ŠJ: Chomjaková Viera
Adm. Talpašová Martina