Organizačné pokyny k prevádzke školy platné od 15.6.2020

Na základe opatrení a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 15. júna 2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Základná škola Belehradská 21 v Košiciach pristupuje k zmene organizácie vyučovania nasledovne:

 

 • Prevádzka školy je od 7:00 hod. do 17:00 hod.
 • Od 7:00 hod. do 7:40 hod. (ranná ŠKD).
 • Ruší sa príchod a odchod do budovy cez bočné vchody a balkóny ako aj časový harmonogram príchodov a odchodov platný od 1.6.2020.
 • Príchod žiakov do budovy školy od 7:40 hod. do 7:55 hod. len cez hlavné vchody JUH a SEVER.
 • Začiatok vyučovania od 8:00 hod. podľa pôvodných rozvrhov jednotlivých tried 1. – 4. ročníka, okrem 6. vyučovacej hodiny v 4. ročníku
 • V 5. ročníku podľa upraveného rozvrhu platného od 1.6.2020.
 • Po ukončení vyučovania žiaci ostávajú v oddeleniach ŠKD do 16:00 hod.
 • Od 16:00 hod. do 17:00 hod. (dlhá ŠKD).
 • Odchody detí z ŠKD v pôvodných časoch 13:30 hod., 15:00 hod., 16:00 hod.
 • Odchody žiakov zo školy a z ŠKD len cez hlavný vchod JUH.
 • Ruší sa obmedzenie počtu žiakov (20) v triede/skupine/oddelení.
 • Ruší sa ranné meranie teploty.
 • Ruší sa zákaz konania besiedok, posedení a podobných hromadných akcií.
 • Pri novo nastúpených žiakoch (od 15.6.2020) ostáva v platnosti povinnosť predložiť triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa (viď príloha Vyhlásenie ).
 • Šatne naďalej ostávajú pri triedach.
 • Akúkoľvek zmenu odchodu žiaka zo školy je zákonný zástupca žiaka povinný písomne včas nahlásiť pani triednej učiteľke, resp. pani vychovávateľke.
 • Za prihlasovanie a odhlasovanie zo stavovania je zodpovedný zákonný zástupca žiaka
 • Naďalej ostáva v platnosti zákaz vstupu osobám s príznakmi ochorenia COVID – 19,