Maj sa rád

V ŠKD sme sa v novembri venovali aj prevencii rôznych závislostí. V rámci akcie “Maj sa rád” sa pani vychovávateľky v jednotlivých oddeleniach zamerali na témy týkajúce sa zdravého životného štýlu, prevencie fajčenia, či pitia alkoholu. Pripravili tak pre deti rôzne tvorivé aktivity, hry, viedli s deťmi diskusie k prehĺbeniu negatívneho postoja k závislostiam ako takým. Samozrejme, obsah aktivít prispôsobili individuálnym osobitostiam detí (vek a pod.).  Výtvarným spracovaním uvedených tém podporili u detí zdravý životný štýl a odmietavý postoj voči užívaniu rôznych návykových látok.