16.11 – Medzinárodný deň tolerancie

Tolerancia je harmónia v rôznorodosti, je to vzájomné rešpektovanie, akceptácia a uznanie bohatej odlišnosti svetových kultúr, foriem prejavu a spôsobov života ľudí. Je pestovaná znalosťou, otvorenosťou, komunikáciou a slobodou myslenia, svedomia a viery. Tolerancia je byť samým sebou bez potreby vnucovania svojich názorov a pohľadov iným. Je to predovšetkým aktívny prístup vyplývajúci z pochopenia všeobecných ľudských práv a základných slobôd iných. Uplatňovanie tolerancie neznamená tolerovať sociálnu nespravodlivosť alebo vzdať sa svojho presvedčenia. Znamená to, že každý má mať slobodne svoje presvedčenie a akceptovať, že iní majú tiež to svoje.A práve tieto myšlienky nás viedli k tomu, že sme si Medzinárodný deň tolerancie pripomenuli na našej škole. Tento deň sme 15.novembra oslávili veselo a kreatívne. Žiaci každej triedy sa snažili svojim rovnako ladeným oblečením dať najavo svoju spolupatričnosť a to, že sú súčasťou jedného kolektívu. Okrem toho členovia žiackeho parlamentu pripravili pre nás rozhlasovú reláciu a nástenku, kam mohli žiaci jeden druhému napísať odkaz týkajúci sa tohto dňa.