Európsky týždeň boja proti drogám

A je to tu. Máme za sebou ďalší Európsky týždeň boja proti drogám počas, ktorého sa na našej škole uskutočnilo viacero zaujímavých akcií.
Napríklad členovia rovesníckej skupiny uskutočnili štyri besedy na tému Nikdy nezober drogu so žiakmi 4. ročníka . Žiaci 9. ročníka napísali úvahu na tému Nebuď otrok drog. Slovenčinárky p.učiteľky Susányiová a Križanová si ich prečítali a skonštatovali, že najviac ich zaujali práce žiačky Lenky Kmiťovej z 9. C a žiaka Filipa Slebodu z 9. B, ktoré si môžete prečítať.
Okrem tejto úlohy mali ešte žiaci 9. ročníka navrhnúť plagát na tému Bojuj proti drogám v forme PC prezentácie. Garantom boli p.uč. Dubovská a Macková, ktoré vybrali najtvorivejšie práce za účelom ocenenia. Tu sú mená víťazov Ema Bundschuhová 9.C, Urbancová 9.B a Matúš Husár 9.A.
Žiaci 8. ročníka vytvorili prezentáciu na PC na tému Mne sa to nemôže stať. Garantom boli opäť informatičky p.učiteľky Dubovská a Macková. Najviac ich zaujali práce, ktorými autormi sú Vanesa Fečová 8.A, Karolína Kolarčíková 8.A a Adrián Nagy 8. A.
Neodmysliteľnou súčasťou Európskeho týždňa boja proti drogám bolo zhotovenie triednej nástenky žiakmi a ich následné hodnotenie. Kto sa stal víťazom? No predsa každý, ktorí ste sa snažili.
Bodovala 3-členná komisia v zložení p. zástupca Semanič, koordinátorka prevencie p. Hamplová, Martinka z rovesníckej skupiny. Drogy ti zničia život bola ústredná myšlienka pri tvorbe nástenky.
Porota hodnotila nápaditosť, originalitu, ručne vyrobené predmety, estetický vzhľad. Bolo možné udeliť nulu až tri body, prípadne ako bonus hviezdičku, ktorú však nikto nezískal. Teda najvyšší počet bodov bol 9, ktorý získala iba jedna nástenka a to vo 8.C. Ale poďme pekne po poriadku.

4. A – 7 bodov; 4.B – 6 bodov; 4.C – 5 bodov
5. A – 8 bodov; 5.B – 8 bodov; 5.C – 7 bodov
6.A – 3body; 6.B – 6 bodov; 6.C – 6 bodov
7.A – 6 bodov; 7.B – 1bod; 7.C – 5 bodov
8.C – 9 bodov; 9.A – 6 bodov; 9.B – 7 bodov

Rekapitulácia: Autorkami víťaznej nástenky sú žiačky z 8. C triedy a to Karolína Volková, Kristína Nagyová, Viktória Kurrayová a Henrieta Poláková.
Dve druhé miesta patria 11 žiakom z 5. A triedy a 7 žiakom a 13 pomocníkom z 5. B triedy.
Tretie miesto patrí autorom nástenky zo 4.A.; 5.C a 9.B.
Víťazi boli ocenení Radou rodičov v decembri. Blahoželáme.
Pekný deň želá a kolegyniam ďakuje za spoluprácu koordinátorka prevencie Oľga Hamplová